Menu
Co to jest Comenius

COMENIUS

Współpraca pomiędzy różnymi placówkami oświatowymi, od przedszkola po uniwersytet, stała się rzeczywistością w 18 państwach europejskich zaangażowanych w działania programu Comenius, który został przyjęty przez Radę Ministrów U.E. w marcu 1995 roku (obecnie do realizacji programu zostały zaproszone kraje stowarzyszone z U.E. oraz Cypr). Celem programu Comenius, programu Unii Europejskiej dla transnarodowej współpracy w dziedzinie edukacji, jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do możliwości kształcenia w Europie. Program zapoznaje uczniów, niezależnie od wieku i pochodzenia społecznego, z wymiarem europejskim studiowanych przedmiotów. Zwiększa możliwości zdobywania własnych poglądów na temat innych państw europejskich. W rezultacie rozwija poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie.

COMENIUS stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Comenius jest jedenym z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

- partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);
- uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;
- przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

Program COMENIUS wspiera rozwój wielostronnej współpracy szkół. Współpraca taka wymaga utworzenia grupy składającej się z co najmniej trzech szkół z różnych krajów Unii Europejskiej i maksymalnie dwóch szkół z różnych krajów stowarzyszonych. Głównym zadaniem każdego z partnerów w grupie jest współpraca w ramach Europejskich Programów Edukacyjnych, koncentrująca się na tematach, które interesują większość, jak na przykład dziedzictwo kulturowe, zagadnienia związane ze środowiskiem, nauką lub techniką. Projekt dotyczy całej grupy i tworzy integralną część programu kształcenia wszystkich uczestniczących szkół. Wybór tematu powinien opierać się na podejściu interdyscyplinarnym.

Ponadto COMENIUS umożliwia realizację wizyt przygotowawczych, wymiany nauczycieli, wyjazdów studyjnych dyrektorów szkół oraz działań w zakresie teacher placement - zatrudniania nauczycieli w przemyśle i biznesie w innych krajach uczestniczących w projekcie, w celu realizacji specjalnych zadań w przedsiębiorstwie związanym ze specyfiką projektu. Przyczynia się to do rozwijania metod pracy i pomocy naukowych dla nauczycieli i uczniów, współpracy pomiędzy uczniami, wymiany informacji i ekspertyz. Formy te należą obecnie do codziennej rzeczywistości w wielu szkołach w całej Europie.

Wsparcie finansowe można otrzymać na opracowywanie, rozwijanie i wprowadzanie w życie projektów, na spotkania i wymian nauczycieli, na rozwój przygotowywanych materiałów dydaktycznych oraz organizowanie dyrektorom szkół składania wizyt w szkołach partnerskich za granicą w celu nadzorowania postępów pracy nad projektem.

Autorzy: Marcin Łapa & Tomasz Mitura. Opieka merytoryczna: Anna Smolińska i Piotr Kurant.