Historia

Zarys historii Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie

(opracowanie i uaktualnienia: mgr Małgorzata Tomikowska-Iwanow, mgr Beata Filipowska)

 

By przynajmniej w najogólniejszym zarysie przedstawić historię Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie należy sięgnąć do faktów, zdarzeń i ludzi działających jeszcze w rzeczywistości rozbiorów. Ile trzeba było mieć wyobraźni, zapału i patriotycznego entuzjazmu, by kosztem własnego czasu i majątku organizować w tamtych latach szkolnictwo techniczne. Projektodawcą Szkoły Rzemieślniczej im. Stanisława Syroczyńskiego był Stanisław Śliwiński, dyrektor fabryki „Carbolum” w Lublinie, znany działacz oświatowy i spółdzielczy, ziemianin, poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej a w latach 1919 – 1921 minister aprowizacji w niepodległej Polsce. Wspólnie z żoną Michaliną, S. Śliwiński zakupił na Wieniawie dwa domy: jeden z nich przeznaczył na bursę „Andrzejów” dla niezamożnej młodzieży, drugi dla Szkoły Rzemieślniczej im. S. Syroczyńskiego.

Właściwym jednak fundatorem tej szkoły był jego krewny, rolnik z Ukrainy, Stanisław Syroczyński wraz z żoną Stanisławą, która dodatkowo jeszcze dokupiła na rzecz szkoły plac sąsiedni przy ul. Króla Leszczyńskiego 11 z dwoma jednopiętrowymi budynkami. Stanisław Śliwiński uzyskał w dniu 10 lutego 1914 roku w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Petersburgu zatwierdzenie „Statutu szkolnych warsztatów rzemieślniczych im. S. Syroczyńskiego” i jako koncesjonariusz szkoły zabiega o utworzenie przewidzianej przez Statut Rady Opiekuńczej Warsztatów. Rada ta ukonstytuowała się w dniu 19 maja 1914 r. W skład Rady weszli: S. Śliwiński, T. Smoleński, L. Hafner, T. Piotrowski, F. Bańkowski i S. Olszewski. Funkcje zastępców powierzono: A. Kluczyńskiemu (właściciel fabryki pomp i armatur), C. Radkowiczowi (właściciel krochmalni), W. Moritzowi (właściciel fabryki narzędzi rolniczych) i J. Vetterowi (właściciel browaru i założyciel szkoły handlowej w Lublinie).

Pomimo istnienia Statutu i Rady oraz podjęcia prac organizacyjnych w roku 1914/15 nie udało się zorganizować szkoły z powodu wybuchu I wojny światowej. Zajęcia w Szkole Rzemieślniczej rozpoczęły się w roku szkolnym 1915/16. Dla pierwszego rocznika uczniów nauka trwała 4 lata, gdyż na skutek niskiego poziomu przyjętych do szkoły kandydatów wprowadzono kurs wstępny. W latach następnych nauka trwała 3 lata. Pierwszym dyrektorem szkoły został Cezary Rummel. Pod jego kierownictwem urządzone zostały warsztaty szkolne: ślusarski, tokarski i kowalski. Oddzielną kuźnię z 16 ogniskami ufundował jeden ze współzałożycieli Stanisław Wessel. Zgodnie ze Statutem wykładano w szkole język rosyjski, polski i niemiecki, kreślenie, rysunki, arytmetykę, początkowe wiadomości z mechaniki, fizyki, technologii i chemii, niezbędne podstawy geometrii, algebry, elektrotechniki, historii, geografii i przyrodoznawstwa. Historia, geografia i język rosyjski miały być wykładane po rosyjsku, pozostałe przedmioty po polsku. Oczywiście młodzież odbywała systematyczne zajęcia warsztatowe oraz uczyła się (przez dwa lata) przedmiotów zawodowych, jak: technologia, mechanika, maszynoznawstwo i rysunek techniczny. W roku 1920 świadectwa ukończenia szkoły otrzymało pierwszych 26 abiturientów, którym po złożeniu specjalnego egzaminu Izba Rzemieślnicza w Lublinie przyznała uprawnienia czeladnicze. W roku szkolnym 1920/21 dyrektorem szkoły został Józef Paroszkiewicz – majster ślusarski.

W roku szkolnym 1921/22 polskie Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP) nie uznało statutu Szkoły Rzemieślniczej im. S. Syroczyńskiego nadanego jej przez byłe władze rosyjskie i zażądano powołania do życia specjalnego towarzystwa, które byłoby prawnym właścicielem szkoły i administrowało jej majątkiem. Opracowanie nowego statutu zlecono S. Śliwińskiemu. W grudniu 1921 roku odwołany zostaje drugi z kolei dyrektor szkoły Józef Paroszkiewicz a na nowego dyrektora Zarząd Szkoły powołał od stycznia 1922 r. inż. Władysława Hochedlingera.

Na skutek starań Rady Opiekuńczej wojewoda lubelski zarejestrował 10 marca 1922 r. stowarzyszenie pod nazwą: „Towarzystwo Szkoły Rzemieślniczej im. S. Syroczynskiego w Lublinie”, w którym podobnie jak Radzie Opiekuńczej ofiarnie działało prawie ćwierć wieku wiele osób wybitnych, zasłużonych dla szkolnictwa lubelskiego i miasta. Prezesem Towarzystwa został inż. Szczepan Dzieciachowicz. W ślad za decyzją wojewody Ministerstwo WRiOP pismem z dnia 18.08.1922 r. udzieliło Towarzystwu zezwolenia na dalsze prowadzenie szkoły oraz zatwierdziło nowy jej statut. Towarzystwo wyłoniło z siebie Radę Nadzorczą, w skład której weszli przedstawiciele instytucji zainteresowanych szkołą, ministerstw, Sejmiku Powiatowego, Zarządu Miejskiego, delegaci przemysłu, handlu i rzemiosła. Ponadto do rady wchodził z urzędu dyrektor szkoły, przedstawiciel rady pedagogicznej i przedstawiciel koncesjonariusza szkoły. O znaczeniu szkoły w środowisku i pozytywnym kształtowaniu jej tradycji świadczy fakt utworzenia już w 1921 r. koła byłych wychowanków pod przewodnictwem Jerzego Cordeca, pracownika Lubelskiej Wytwórni Samolotów (w czasie II wojny był członkiem RAF).

 

W latach dwudziestych pojawiają się w pracy szkoły nowe trudności. W związku z galopującą inflacją i stałym wzrostem cen sytuacja jest bardzo trudna a szkoła stale popada w długi. W związku z tą sytuacją w marcu 1923 r. na wspólnym posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zarządu Towarzystwa szkoły rzemieślniczej podjęta została uchwała o przekazaniu szkoły Sejmikowi Lubelskiemu ze względu na brak funduszów na jej prowadzenie. Sejmik, dzięki staraniom i przychylności jego prezesa Jana Chomicza, szkołę przyjął i w kolejnych swych decyzjach postanowił nabyć dla potrzeb szkoły posesję z nieczynną już fabryką pomp i armatur przy ul. Długosza 6 w Lublinie wraz z domem mieszkalnym, budynkami fabrycznymi gospodarczymi, wszelkimi maszynami, narzędziami, odlewami, surowcami, gdzie później przeniesiono i urządzono wzorowe warsztaty szkolne. Zgodnie z szacunkiem przedstawionym przez biegłych, nabyta nieruchomość była istotnie imponująca. Zawierała parcelę o powierzchni 8460 m2, dom mieszkalny parterowy, podpiwniczony, budynek fabryczny główny piętrowy (3695 m2), kuźnię i warsztat, maszynownię, stajnię i wozownię. W spisie narzędzi odnajdujemy 10 tokarni, 1 frezarkę, 5 wiertarek, szlifierki, narzędzie pomiarowe i materiały. Ostateczna decyzja o nabyciu nieruchomości na rzecz szkoły nastąpiła na posiedzeniu Sejmiku Powiatowego w dniu 29 lutego 1924 r. Sejmik zatwierdził również cenę zakupu na sumę 180 000 franków złotych płatną w trzech ratach. Transakcję tę zatwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i został sporządzony odpowiedni akt notarialny. We wszystkich, wyżej opisanych pracach zmierzających do stabilizacji materialnej i unowocześniania szkoły brał udział, cieszący się powszechnym szacunkiem, dyrektor inż. W. Hochendlinger. Jednakże ze względu na jego podeszły wiek Ministerstwo WRiOP zażądało od Rady Nadzorczej zaangażowania młodszego kandydata i zatwierdziło na to stanowisko inż. Władysława Grodziałkowskiego, który kierował szkołą w latach 1926 – 1928. Po ustąpieniu ze stanowiska inż. W. Grodziałkowskiego, zastępczo szkołą kieruje od 1 września 1928 r. do końca lutego 1929 r. inż. Adam Bedyński. Od 1.08.1929 r. nowym dyrektorem został inż. Stanisław Hajdukiewicz i sprawował tę funkcję do 31.08.1931 r. po czym ponownie objął stanowisko dyrektor inż. W. Gordziałkowski, który później powołany został na stanowisko dyrektora Departamentu Szkół Zawodowych w Ministerstwie WRiOP. Po jego odejściu dyrektorem w roku szkolnym 1923/24 ponownie został inż. A. Bedyński.

W latach 1926, 1927 warsztaty szkolne zostały rozbudowane i zmodernizowane na co Ministerstwo WRiOP wyasygnowało specjalną kwotę. Utworzone zostały nowe działy: odlewniczy i modelarski oraz w połowie budynku po byłej kuźni urządzono bursę dla 16 uczniów. Każdego roku kilkunastu uczniów mieszkało w bursie „Andrzejów” przy ul. Króla Leszczyńskiego 9, fundacji Stanisława i Michaliny Śliwińskich. Pomimo różnych (licznych) źródeł finansowania szkoły nie ominęły trudności, szczególnie w latach 1929 – 1933, w latach międzynarodowego kryzysu gospodarczego. Subsydia przeznaczone przez Ministerstwo WRiOP, Sejmik Powiatowy, Magistrat m. Lublina, izbę Przemysłowo-Handlową malały a wydatki rosły. W roku szkolnym 1929/30 dochody wynosiły 187,888 zł a wydatki 222,551 zł. Do roku 1931 deficyt wzrósł do kwoty 86.000 a w szkole pojawili się komornicy opisujący ruchomości szkolne. W tej sytuacji Towarzystwo Szkoły Rzemieślniczej upoważniło Kuratorium OkręguSzkolnego nawet do likwidacji szkoły. Na szczęście władze szkolne do tego nie dopuściły. Lata kryzysu to również malejąca liczba uczniów w szkole. W roku szkolnym 1926/27 uczy się w szkole 291 uczniów, zaś w roku szk. 1933/34 156. Dzieje się tak pomimo znacznej pomocy uczniów ze strony szkoły. Jedną z form pomocy było obniżenie a nawet zwolnienie uczniów z opłat za pobyt w bursie „Andrzejów”. Np. w roku szkolnym 1932/33 pełną stawkę płaciło jedynie 26% uczniów. Pozostali korzystali ze znacznych ulg aż do całkowitego zwolnienia z opłat (20% uczniów).

 

Przez cały czas istnienia szkoła, co wydaje się oczywiste, prowadzi intensywną pracę wychowawczą również w zakresie mozolnego budowania tradycji szkoły. Dnia 29 czerwca 1928 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania szkole sztandaru ufundowanego przez Koło Rodziców. Rodzicami chrzestnymi byli: Zofia Remiszewska – wojewodzina, Zofia Gordziałkowska – dyrektorowa, wojewoda Remiszewski, generał Junhg. Poświęcenie sztandaru dokonał ks. dr Paweł Dziubiński, proboszcz parafii św. Pawła w Lublinie. W oficjalnej (zmienionej) nazwie szkoły od roku szk. 1930/31 pojawia się imię patrona. Szkoła nosie oficjalną nazwę: Szkoła Rzemieślniczo – Przemysłowa im. Stanisława Syroczyńskiego. W tym samym roku szkolnym ulegają likwidacji oddziały odlewniczy i modelarski, zaś na początku roku szkolnego 1931/32 powstaje dział elektromonterki na mocy zarządzenia Ministerstwa WRiOP. Utworzenie tego działu uznano za konieczne z powodu istnienia w elektrowni w Lublinie przeszło 1000 abonentów. Tak więc dostosowanie kierunków i form kształcenia do potrzeb społecznych okazało się działaniem słusznym, bowiem po uruchomieniu Elektrowni Miejskiej w Lublinie liczba abonentów wzrosła do 10000 a brak było wykwalifikowanych elektromonterów. Szkoła, przynajmniej częściowo, zarabia na siebie produkcją warsztatową. Warsztaty produkują i sprzedają pompy studzienne, narzędzi ślusarskie i stołowe, odlewy do pomp, klucze szwedzkie, imadła ręczne i stołowe. W roku szk. 1929/30 sprzedano wyrobów na sumę 77.068 zł i uzyskano zysk 26.026 zł. Wynik ten w porównaniu z innymi szkołami tego typu był znakomity.
1 września 1933 roku dyrektorem szkoły został inż. Romuald Zwoliński, który szczególnie zasłużył się dla szkoły. Wychowanek Politechniki we Lwowie, po ukończeniu studiów odbył dwuletnią praktykę zawodową z dobrym wynikiem w fabryce maszyn i kotłów Zalrzewskiego we Lwowie. Po objęciu stanowiska dyrektora doprowadził do zatwierdzenia przez Ministerstwo WRiOP nowego statutu szkoły. Okazało się to konieczne, ponieważ Sejmik Lubelski ze względów finansowych przekazał notarialnie cały majątek szkoły Towarzystwu Szkoły Rzemieślniczej. Formalny akt zdawczo – odbiorczy zawarty został 3 lutego 1933 r. Ostateczne przekazanie całej nieruchomości szkolnej o powierzchni 8308 m2 wraz z budynkami, maszynami i urządzeniami o łącznej wartości 126.352 zł tytułem darowizny przez Sejmik powiatowy odbyło się w dniu 19 grudnia 1933 r. z tym zastrzeżeniem, że Towarzystwo przejmuje na siebie spłatę długu w wysokości 60.000 zł (połowę wartości nieruchomości szkoły). Podjęte energiczne starania przez Towarzystwo i dyrektora Zwolińskiego doprowadziło do spłacenia długu dzięki dotacjom i kredytom Ministerstwa WRiOP. W związku z nową sytuacją i nowym statutem szkoły zmienia się jej nazwa. Od dnia 24.09.1934 roku szkoła przyjęła nazwę: Prywatna Męska Szkoła Rzemieślniczo – Przemysłowa im. St. Syroczyńskiego w Lublinie. Szkoła w tym czasie unowocześnia swoją bazę materialną, poczyniono poważne inwestycje np. skanalizowano warsztaty i wyposażono je w umywalnie, natryski, centralne ogrzewanie, urządzono laboratorium przy ul. K. Leszczyńskiego, jadalnię z kuchnią. Szkoła i rodzice pomagali uczniom. W roku szk. 1933/34 pełne opłaty uiszczało 28% uczniów, zniżki otrzymało 46% , a całkowicie nie płaciło 26% uczniów. Szkoła w swym oddziaływaniu przekracza granice Lublina. W tym samym roku jest 20% uczniów z powiatu lubelskiego i dalszych miejscowości. Zorganizowane i instytucjonalne formy przyjmuje praca wychowawcza. Biblioteka uczniowska liczy 490 tomów, a nauczycielska 491. Działa V drużyna harcerska, koło sportowe, koło LOPP i krajoznawcze. Uczniowie mają możliwość nauki gry na instrumencie. W stałą praktykę wchodzi dożywienie uczniów. W tym czasie (1933/34) w szkole uczy się 10 uczniów na wydziale elektrycznym i 146 na wydziale ślusarsko – mechanicznym.

Począwszy od 1 września 1935 r. w związku z nowym ustrojem szkolnictwa Kuratorium Okręgu Szkolnego zezwoliło na utworzenie 4-letniego prywatnego Gimnazjum Mechanicznego. W dniu 18 września 1937 r. zarząd Towarzystwa Szkoły Rzemieślniczej im. S. Syroczyńskiego wystąpił do Kuratorium Okręgu Szkolnego o zezwolenie na zorganizowanie Gimnazjum Elektrycznego i uzyskał odpowiednią koncesję. Działania faktyczne wyprzedziły formalne, bo Gimnazjum Elektryczne rozpoczęło działalność od 1 września 1937 roku a wszystkimi jednostkami szkolnymi kierował dyrektor inż. R. Zwoliński. W dniu 1 października 1938 r. inż. R. Zwoliński na własną prośbę przeniesiony został na stanowisko dyrektora prywatnego Gimnazjum Mechanicznego przy Państwowej Wytwórni Uzbrojenia w Dąbrowie – Bór koło Kraśnika. Podkreślić należy, że w okresie swojej pracy w Lublinie inż. R. Zwoliński zwracał baczną uwagę na rozwój warsztatów szkolnych i ich unowocześnienie (baza i produkcja). Poziom techniczny wyrobów był na tyle wysoki, że w niektórych asortymentach zostały one zakwalifikowane przez Instytut Badań Inżynieryjnych w Warszawie do przedniej jakości. Od 1 października 1938 r. nowym dyrektorem szkoły został mianowany inż. Stanisław Ryczyński. W roku szk. 1938/39 istniały już wszystkie klasy 4-letniego Gimnazjum Mechanicznego oraz pierwsza i druga klasa Gimnazjum Elektrycznego. Obie te szkoły otrzymały pełne prawa szkół państwowych na mocy decyzji Ministerstwa WRiOP. W tym samym roku szkolnym wizytatorem szkół zawodowych z ramienia Kuratorium został inż. Jerzy Kienzler, wychowanek Politechniki Lwowskiej. Przystąpił on energicznie do realizacji ustawy o reorganizacji szkolnictwa zawodowego, na mocy której absolwenci liceów zawodowych uzyskali prawo wstępu na wyższe uczelnie. W porozumieniu z dyrektorem. S. Ryczyńskim i zarządem Towarzystwa J. Kienzler zapoczątkował akcję budowy nowego gmachu Gimnazjum Mechanicznego i Elektrycznego w Lublinie. Poczyniono konkretne działania mające na celu realizację tego ambitnego planu. Celem powiększenia posesji szkolnej Towarzystwo dokupiło dwa place od osób prywatnych oraz dokonało zamiany jednego z nich na plac miejski sąsiadujący z posesją szkolną. Opracowano wstępną dokumentację. Nowy gmach szkolny miał mieć kubaturę 15000m3 a koszt jego budowy szacowano na sumę 450.000 zł.

Plany te przekreślił nieodwracalnie i ostatecznie wybuch II wojny światowej z jej tragicznymi skutkami i następstwami. Tragedia wojny nie ominęła ani szkoły, ani jej pracowników czy uczniów. Niemcy zajęli budynek szkoły, warsztatów, aresztowali wielu nauczycieli i uczniów. M.in. 29 stycznia 1940 roku został aresztowany przez gestapo S. Ryczyński i jako zakładnik przebywał w więzieniu na Zamku w Lublinie do dnia 13.07 tegoż roku. Zamordowany został w obozie hitlerowskim inż. A. Bedyński. W Warszawie został przez Niemców zamordowany długoletni kierownik warsztatów szkolnych Feliks Pękawski. Tragicznie zginął, przejechany przez hitlerowski samochód ciężarowy, w roku 1942 dr. Adam Żurkowski długoletni lekarz szkolny, zasłużony działacz na polu higieny i oświaty. Gdy na jesieni 1940 roku okupanci zaczęli dawać koncesje na otwieranie polskich szkół zawodowych, dyrektor S. Ryczyński próbował wznowić naukę w Gimnazjum Mechanicznym, lecz Niemcy nie zgodzili się na zwrot szkole warsztatów, bez których prowadzenie nauki w tego typu szkole było niemożliwe. Projekt ten więc upadł. Natomiast Gimnazjum Elektryczne, po porozumieniu z ówczesnym dyrektorem Prywatnej Szkoły Budownictwa inż. S. Pukasieiczem Towarzystwo przyłączyło do tej szkoły jako jej tymczasowy wydział elektryczny, którym kierował inż. R. Zwoliński, zaś inż. S. Ryczyński został nauczycielem w tej szkole. W lutym 1941 roku Niemcy udzielili koncesji Inżynierowi Janowi Bohdanowi Siekluckiemu na otwarcie Prywatnej Szkoły Mechanicznej a od czerwca również 2-letnim Liceom Mechanicznym. W szkole zatrudniono wielu nauczycieli dawnego Gimnazjum Mechanicznego Szkoły Rzemieślniczej im. S. Syroczyńskiego i przyjęło również część jej wyposażenia. Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 55, a w roku szkolnym 1942 otrzymała posesję z dwoma oficynami przy ul. Czwartek 3.

 

Po wyzwoleniu Lublina spod okupacji hitlerowskiej w roku 1944 wznowiło działalność Gimnazjum Mechaniczne im. S. Syroczyńskiego z wydziałem elektrycznym przejętym z powrotem ze szkoły budownictwa. Jednym z dyrektorów szkoły został inż. Romuald Krzywicki – specjalista elektryk. Stan bazy szkoły tak opisuje w oficjalnym dokumencie inż. R. Zwoliński „Nasze budynki, tj. uczelnia przy ul. Króla Leszczyńskiego 11 i warsztaty przy alei Długosza 6, zostały w 1944 r. spalone. Pierwszy nie nadawał się do odbudowy, zaś przy alei Długosza 6 pozostały dwa baraki drewniane, do których przeniesiono część warsztatów szkolnych. Następnie szkoła przystąpiła do odbudowy budynków warsztatowych we własnym zakresie metodą gospodarczą”. Szkoła mieści się w prywatnym budynku ul. Czwartek 3, w oficynie znajdują się część warsztatów a ich druga część w barakach przy ul. Długosza 6. Następuje systematyczna odbudowa i wyposażenie warsztatów. Dyrektor, osobiście z wielu fabryk w Polsce przywoził niezbędne urządzenia. Zaopatrzenie wydziału elektrycznego uzupełniono zakupami z dochodów z warsztatów i subsydiów.

Program nauczania jest bardzo obszerny i obejmuje, z punktu widzenia współczesnej praktyki, różne, choć pokrewne specjalności. Dla 4-letniego gimnazjum elektrycznego dla młodzieży prowadzono nauczanie następujących przedmiotów: podstawy elektrotechniki, urządzenia elektryczne, maszyny elektryczne, linie telekomunikacyjne, tele i radiotechnika, telefonia, technologia, fizyka z maszynoznawstwem, materiałoznawstwo z chemią, organizacja zakładów elektrycznych, język niemiecki, historia, przysposobienie wojskowe, nauka o Polsce współczesnej, nauka o człowieku, religia, język polski, gimnastyka. Obowiązywały zajęcia w pracowni elektrycznej i warsztatach elektrycznych. W programie 3-letniego liceum elektrycznego dla dorosłych przewidziano następujące przedmioty: podstawy elektrotechniki, urządzenia elektryczne, maszyny elektryczne, kolejnictwo, napęd elektryczny, tele i radiotechnika, technologia, materiałoznawstwo z chemią, organizacja zakładów elektrycznych, rysunki techniczne, nauka o rzutach, budownictwo, maszynoznawstwo, matematyka, fizyka, historia, zagadnienia gospodarczo-społeczne, religia, język polski, język niemiecki, przysposobienie wojskowe, gimnastyka oraz ćwiczenie w pracowni i warsztatach elektrycznych. W tym burzliwym okresie przemian ustrojowych szkoła rozrosła się bardzo szybko, przy uciążliwym niedostatku bazy lokalnej. W ostatnim roku działalności szkoły jako placówki prywatnej w szkole uczyło się 820 uczniów, z tego 488 w wydziale mechanicznym i 332 w wydziale elektrycznym.

Podkreślić należy szczególnie szybki rozwój wydziału elektrycznego, 156 uczniów w listopadzie 1944 i 322 w roku 1949. Obok Gimnazjum Elektrycznego już w roku 1946 (od września) rozpoczyna działalność Liceum Elektryczne. Szkoła (jako całość) nosiła w omawianym okresie nazwę: Szkoła Przemysłowa im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie.

W dniu 10 grudnia 1948 roku walne zebranie Towarzystwa Szkoły Rzemieślniczej im. S. Syroczyńskiego podjęło uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Oświaty o upaństwowienie szkoły i przekazanie całego nieruchomego i ruchomego majątku będącego własnością Towarzystwa. Oszacowania majątku dokonała urzędowa komisja, która wyceniła cały majątek (w walucie z 1949 r.). Decyzję o upaństwowienie szkoły podjął prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego dnia 7 stycznia 1950 r. (Nr IVA-1598/49). W miejsce istniejącej szkoły prywatnej powołany zostaje państwowy zbiorczy zakład o nazwie: Państwowe szkoły w Lublinie. W skład powyższego zakładu zbiorczego wchodzą następujące szkoły zawodowe: Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia w Lublinie, Państwowe Gimnazjum Mechaniczne w Lublinie, Państwowe Liceum Mechaniczne w Lublinie, Państwowe Liceum Mechaniczne dla dorosłych w Lublinie, Państwowe Liceum Przemysłu Elektrycznego I stopnia w Lublinie, Państwowe Gimnazjum Elektryczne w Lublinie, Państwowe Liceum Elektryczne w Lublinie, Państwowe Liceum dla dorosłych w Lublinie. W związku z upaństwowieniem szkoły notarialne przekazanie majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa nastąpiło 30 czerwca 1950 roku, zaś samo Towarzystwo podjęło decyzję o samym rozwiązaniu w lutym 1951r. Dyrektorem całego państwowego już zakładu zbiorczego był na mocy upoważnienia Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Lublinie w dalszym ciągu inż. Romuald Zwoliński. Jednakże już od 1 września 1950 r. zostaje powołany równocześnie na stanowisko kierownika Ośrodka Metodycznego i Branżowego dla Szkół Technicznych przy Okręgowym Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych Szkolnictwa Zawodowego w Lublinie. W tej sprawie w dniu 24 listopada 1950 r. przekazuje szkołę Marianowi Rybce p. o dyrektora.

Następuje generalna zmiana ustroju szkolnictwa zawodowego. W miejsce gimnazjów powstają szkoły zasadnicze, a licea zawodowe przemianowane zostały na technika. Znaczną część szkolnictwa zawodowego zostaje podporządkowana ministerstwom branżowym. W miejscu dotychczasowego zbiorczego zakładu szkolnego powstaje Zasadnicza Szkoła Elektryczna i Metalowa oraz Technikum Energetyczne i Mechaniczne podległe Ministerstwu Przemysłu Maszynowego. W związku z rozwojem przemysłu samochodowego w Lublinie w roku szk. 1951/52 Technikum Mechaniczne otrzymało nazwę: Technikum Budowy Samochodów i zostało przeniesione jako szkoła samochodowa do budynku przy ul. Dymitrowa 3. Zasadnicza Szkoła Elektryczna umieszczona została w budynku przy ul. 22 lipca 10 jako jednostka Publicznej Średniej Szkoły Ogólno zawodowej, której dyrektorem był Bazyli Poddubiuk a następnie Eustachy Maik. Technikum Energetyczne pozostaje na Czwartku pod dyrekcją M. Rybki. Warunki lokalowe szkoły są niesłychanie trudne. Obok pomieszczeń na Czwartku szkoła użytkowała pomieszczenie warsztatów szkolnych mieszczących się przy ul. Długosza 6, wypożyczała sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 6, szkołach budowlanych, Dyrektorem tej szkoły w latach 1955-60 był mgr Kazimierz Orlik.

W roku 1953 patronat nad szkołami elektrycznymi objęło Ministerstwo Energetyki. Dzięki staraniom podjętym przez Dyrekcję szkoły oraz inicjatywie dyrektora Zakładu Energetycznego inż. Witolda Wojnicza rozpoczęto w roku 1954 budowę nowego gmachu dla Technikum Energetycznego na terenie Zakładów Energetycznych przy ul. Długiej 4a. Inwestorem były zakłady energetyczne okręgu wschodniego. Budowę zakończono w 1958 r. i wtedy budynek szkolny z całym majątkiem przejęło Ministerstwo Oświaty. Do budynku przy ul. Długiej 4a wprowadzono Technikum Energetyczne z ul. Czwartek 3 oraz Zasadniczą Szkołę Elektryczną z ul. 22 lipca jako oddzielne jednostki szkolne posiadające w jednym budynku oddzielne „posiadłości”. Dopiero po dwóch latach powstał zbiorczy zakład szkolny a dyrektorem całości został Eustachy Maik. W nowym budynku warunki nauki były o niebo lepsze od dotychczasowych, lecz dalekie od ideału. W piwnicach i części pomieszczeń parteru znajdowały się warsztaty szkolne – połączenie niezbyt szczęśliwe. Ten stan rzeczy trwał do roku 1963 kiedy to oddano do użytku nowy budynek warsztatów szkolnych przy ul. Długiej 6. Następuje stopniowe wyprowadzenie warsztatów szkolnych do oddzielnego budynku a odzyskane pomieszczenia po modernizacji przejmuje na swoje cele szkoła (szatnia, biblioteka, pokój nauczycielski). W roku 1966 nowym dyrektorem zostaje mgr Witold Kowalski. Rada Pedagogiczna przyjmuje program rozwoju szkoły, który zgłoszono do Kuratorium w grudniu 1967 r. jako eksperyment. W ramach eksperymentu, za uzyskane środku, następuje modernizacja i przebudowa gabinetów przedmiotowych a przede wszystkim nowoczesne wyposażenie otrzymują pracownie elektryczne. W ramach eksperymentu zostają opracowane metodyczne zajęcia w pracowni. Osiągnięcia te zostały wdrożone później w innych szkołach elektrycznych w Polsce.

Szkoła z własnej inicjatywy, lub władz oświatowych, reaguje na zmieniające się zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę techniczną. Np. od 1 września 1969 r. Kuratorium powołuje do życia Pomaturalne Studium Energetyczne o specjalności energetyka cieplna. Od września 1977 r. Kuratorium powołuje do życia Liceum Zawodowe nr 8, Od września 1979 r. powołane zostaje decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania Technikum Energetyczne dla pracujących. Niektóre z tych decyzji nigdy nie weszły w życie (brak naboru), niektóre miały charakter działań pozornych. Np. Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie z dnia 4.07.1973 r. szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych nr 8, a już 1 marca 1975 r. ten sam kurator zmienia nazwę szkoły na Zespół Szkół Energetycznych. Faktycznie natomiast szkoła kształciła obok tradycyjnych specjalności, takich jak elektromechanik czy elektroenergetyk, specjalistów w zakresie energetyki cieplnej (na poziomie szkoły zasadniczej, technikum i pomaturalnej) czy np. elektromechaników urządzeń dźwigowych (na poziomie szkoły zasadniczej) aż do zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Szkoła była zawsze otwarta na potrzeby środowiska a równocześnie zabiegała o ścisłą współpracę z zakładami opiekuńczymi. Dzięki pomocy zakładów (materiały, sprzęt, transport) szkoła wykonała i przekazała miastu oświetlenie ulic: Spadowej, Kosmonautów, Tetmajera, Żmichowskiej, Puławskiej, oświetlenie Bramy Krakowskiej, ponadto instalację elektryczną w Szkole Podstawowej w Krzywowierzbie i w warsztatach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piaskach.

W latach 1969 – 1982 dyrektorem szkoły był inż. Zenon Maciukiewicz. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 1969 r. Technikum Energetyczne otrzymuje patrona szkoły kapitana Antoniego Kulbanowskiego. W pięć lat później swoim zarządzeniem z dnia 17 listopada 1975 r. ówczesny kurator mgr Eugeniusz Korolczuk zmienia nazwę całego zakładu zbiorowego na: Zespół Szkół Energetycznych im. kpt. Antoniego Kulbanowskiego. Dopiero 17 listopada 1989 r. możliwym stał się do przyjęcia wniosek Rady Pedagogicznej o anulowaniu decyzji o nadaniu szkole tego patrona. Wniosek został zatwierdzony 27 grudnia 1989 r. a szkoła wróciła do nazwy bez imienia.

W roku 1982 dyrektorem szkoły zostaje mgr Stanisław Nowacki. Działalność jego to przede wszystkim wymiana i unowocześnienie sprzętu szkolnego oraz niezwykła wręcz dbałość o estetykę szkoły. Udaje mu się zmobilizować zespół warsztatów szkolnych od prac remontowych i modernizacyjnych. Po raz pierwszy w historii szkoły powstaje pracownia komputerowa – jedna z pierwszych w Lublinie. W grudniu 1988 r. szkoła zostaje przyjęta do elitarnego Klubu Przodujących Szkół. Akt przyjęcia do Klubu wręczył w Warszawie delegacji szkoły inicjator akcji prof. Mikołaj Kozakiewicz. Rok 1990 przynosi dwa sukcesy. Powodzeniem kończą się długoletnie starania o odzyskanie kilku pomieszczeń w budynku szkolnym zajmowanym przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 10, a uczniowie Technikum zwyciężyli (po raz pierwszy) w XIV Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. W roku 1991 r. odszedł na emeryturę mgr Stanisław Nowacki a dyrektorem zostaje mgr inż. Włodzimierz Arciszewski. Od roku szkolnego 1991/92 szkoła wprowadza, na zasadzie wdrożenia, nowe formy i specjalności kształcenia w ramach ogólnie pojętego zawodu – technik elektryk. W roku szk. 1992/93 powstaje, z wypracowanych środków własnych, druga pracownia komputerowa. W roku 1993 (od września) szkoła przyjmuje młodzież likwidowanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Energetycznego Lublin przy ul. Garbarskiej. Fakt ten stanowił doskonałą okazję do odnowienia i uaktywnienia różnych form współpracy szkoły i zakładu. Efektem tych działań jest m.in. ufundowanie dla szkoły przez Zakład Energetyczny kompletnego wyposażenia siłowni.

 

W roku szk. 1993/94 dyrektor mgr Włodzimierz Arciszewski wychodzi z inicjatywą zorganizowania uroczystych obchodów upamiętniających 80 lat istnienia szkoły oraz nadania szkole przy tej okazji imienia nowego patrona, człowieka zasłużonego dla nauki, a szczególnie związanego z nauką elektryczności. Z przedstawionych propozycji Rada Pedagogiczna na swym posiedzeniu w dniu 1.03.1994 r. wybrała na patrona szkoły prof. Kazimierza Drewnowskiego. W przygotowanie uroczystości rocznicowych już włączyli się przyjaciele szkoły. Jej absolwenci ufundowali nowy sztandar, zaś Rada Rodziców – medal pamiątkowy.

Szkoła w swej historii przygotowała do wykonywania trudnego zawodu (zgodzić się trzeba, że i do życia) 10166 absolwentów. I to jest najtrwalszy, pozytywny i nie dający się podważyć fakt, stanowiący podstawę do słusznej dumy dla tych wszystkich, którzy ten fakt tworzyli swą pracą, czasem pracą całego życia.

Rok szkolny 1994-1995 jest bardzo ważny, zapadają decyzje o utworzeniu nowego kierunku Energoelektronika dla Technikum na podbudowie szkoły podstawowej i Technikum na podbudowie ZSZ, oraz podjęte są działania stworzenia nowej pracowni.
W tym samym roku MEN podpisało zgodę na wspólny egzamin maturalny z egzaminem wstępnym na Wydział Elektryczny Politechniki Lubelskiej. Jest on przeprowadzany do chwili obecnej.
Od 1 września 1997r. szkoła otworzyła Policealną Szkołę Zawodową o specjalności energoelektronika w zawodzie technik elektryk a od 2000r. kształci młodzież w zawodzie technik informacji naukowej i technik urządzeń audiowizualnych.

We wrześniu 2001 szkoła przejmuje młodzież Zespołu Szkół Zawodowych DAEWO Motor Polska. W wyniku fuzji powstały nowe kierunki kształcenia:

 

 • technik mechanik
 • technik elektronik- automatyka przemysłowa
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • ślusarz.

Podejmowane przez zespół dyrektorski i nauczycieli działania umożliwiają naszym uczniom wszechstronny rozwój.
W 1995 r. z inicjatywy dyrektora mgr inż. Włodzimierza Arciszewskiego zorganizowano wystawę i pokaz pomocy dydaktycznych firm z całej Polski dla nauczycieli z naszego województwa.
W 1998r. otrzymaliśmy połączenie z Internetem przez stale łącze a w 2001 r. zainstalowaliśmy sztywne łącze sieci INTERNET pod zarządem firmy RESET.

Nasi uczniowie przygotowują prace na konkursy specjalistyczne: „Turniej Młodych Mistrzów Techniki” i „SEP” gdzie rokrocznie zdobywają główne lokaty.

W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki na najlepsze prace dyplomowe:

2001 r.

 

 • I miejsce w kategorii P – Pomoc dydaktyczna
 • II miejsce w kategorii B – Pomysł techniczny
 • III miejsce w kategorii E – Badania na rzecz środowiska

2002 r.

 • I miejsce w kategorii E – Badania na rzecz środowiska
 • II miejsce w kategorii C – Użyteczna praca dyplomowa
 • III miejsce w kategorii B – Pomysł techniczny
 • III miejsce w kategorii P – Pomoc dydaktyczna

2003 r.

 • I miejsce w kategorii P – Pomoc dydaktyczna
 • I miejsce w kategorii E – Badania na rzecz środowiska

W konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową

2001 r.

 • I , II i III miejsce

2003 r.

 • II miejsce

Uczniowie naszej szkoły systematycznie biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, w roku 2004
Adam Wroński – zdobył V miejsce.

Od 2003 roku na terenie ZSE organizujemy Regionalną Olimpiadę Elektryczno – Elektroniczną „Euroelektra”, w której biorą udział uczniowie naszej szkoły.

Od 1998r. zgłaszamy prace dyplomowe uczniów na przegląd filmów dydaktycznych, gdzie zdobywamy wyróżnienia.

W 1998r. młodzież zajęła I i VI miejsce w wojewódzkim konkursie „Wiedzy o AK”.

Od 1996 nasi uczniowie biorą czynny udział w akcjach charytatywnych np. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Zbieramy dary dla powodzian” w 1997r., „Narysuj uśmiech”, „Podaruj innym radość”, „Góra grosza”, „Wszystkie dzieci są nasze”. Uczestniczyli również w kweście ulicznej i zbierali dary na pomoc dla najuboższych rodzin{ we współpracy z PCK}.W ramach współdziałania z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zorganizowaliśmy na terenie szkoły dwie akcji honorowego oddawania krwi.

W 2000-2001 młodzież uczestniczyła w ogólnopolskim happeningu Marka Katańskiego „Gwiaździsty Szlak Czystych Serc”. W zakresie profilaktyki antyuzależnieniowej odbył się cykl zajęć wg programu „Elementarz” oraz „Siedem Kroków”.

W 2000r. nawiązaliśmy kontakty z firmą „Bosch”, organizując wystawy ich najnowszego sprzętu, w roku 2002 szkoła była organizatorem wojewódzkiego „Turnieju Wiedzy o Firmie Bosch”. W 2003 w ramach dalszej współpracy odbył się kolejny konkurs ”Sprzęt elektromaszynowy firmy Bosch” adresowany do uczniów szkół średnich województwa lubelskiego.

W 1999-2000 nawiązano współpracę z ambasadami krajów arabskich. W 2001 roku na terenie szkoły odbył się I Turniej Wiedzy o Krajach Arabskich z udziałem przedstawicieli ambasad Egiptu, Maroka i Syrii. W tym samym roku przeprowadzono II Turniej Wiedzy o Krajach Arabskich dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubelskiego. W 2002 miał miejsce III Turniej Wiedzy o Krajach Arabskich dla szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego z udziałem ambasadora Tunezji. Efektem stałej współpracy był zorganizowany W 2004 roku IV Turniej Wiedzy o Krajach Arabskich – „Egipt- kultura, obyczaje, tradycja.”

W roku 2000 młodzież wzięła udział w konkursie „Rok Reymontowski”.

Od 2000 roku uczestniczymy w kolejnych edycjach Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego, jak również Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej w Diecezji Lubelskiej (w 2003 roku do finału przeszło 3 uczniów).

Od 2001 roku szkoła włączyła się w działania popularyzujące ideę Zjednoczonej Europy. 2003 roku młodzież szkolna brała udział w programie „Moja szkoła w Unii Europejskiej” zainicjowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Zorganizowaliśmy na terenie szkoły prawybory do UE a w dniu 1 maja 2004 uroczyście świętowaliśmy akces Polski do Unii Europejskiej.

Od 2002 roku należymy do grona szkół posiadających skomputeryzowaną bibliotekę pracującą w programie MOL 2000+.

Od 1995r. działa Szkolne Towarzystwo Sportowe „Energetyk” gdzie prowadzone są sekcje w dyscyplinach:

 • piłka nożna
 • piłka siatkowa
 • piłka koszykowa
 • tenis stołowy
 • szachy.

W 1999-2000 rozpoczęło działalność Koło Strzeleckie i jednocześnie na terenie szkoły powstała strzelnica do broni pneumatycznej. Od tego roku nasi uczniowie biorą udział w zawodach „Srebrne Muszkiety” i „Sprawni jak żołnierze”.

Młodzież należąca do Szkolnej Ligi Strzeleckiej zdobyła wiele zaszczytnych nagród i wyróżnień:

 • I miejsce w konkurencji pistoletu sportowego dla ucznia Karola Bojanowskiego w 2002 roku,
 • II miejsce dla drużyny szkolnej w XXV Zawodach Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze” w tym samym roku
 • I miejsce dla drużyny szkolnej w eliminacjach rejonowych w XXVI Zawodach Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze” w 2003 rok,
 • V miejsce drużyny ZSE w Szkolnej Lidze Strzeleckiej 2004 rok.

W latach 2002 – 2004 nasza szkoła we współpracy z LOK zorganizowała Wojewódzki Finał Szkolnej Ligi Strzeleckiej.

Nasza szkoła w trosce o absolwentów przygotowała młodzież do udziału w I Konkursie „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”
Rok 2002-2003 był przełomowy w związku z wielkimi zmianami, jakie niesie reforma oświaty. Powstały następujące typy szkół:

IV Liceum Profilowane

Technikum Energetyczne nr 1

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

Nasza szkoła nieustannie powiększa i modernizuje bazę dydaktyczną – obecnie mamy trzy pracownie komputerowe i jedną pracownię multimedialną (w roku 2002 w ramach programu ”Pracownia internetowa w każdej szkole” uczestniczyliśmy konkursie, jego wygranie pozwoliło na wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy ze środków MENiS). Kontynuacją podjętych przez szkołę działań była współorganizacja z WODN Lublin II Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji”, która odbyła się w lutym 2004 roku. W roku szkolnym 2003- 2004 ZSE podjęła starania o uzyskanie certyfikatu „Szkoła z klasą”. Osiągnięcia naszych uczniów są po części zasługą doskonałej kadry nauczycieli. W latach 2001- 2004 dwadzieścia dziewięć osób uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, czternastu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, w tym trzy osoby dwa kierunki. Za wkład pracy i osiągnięcia nauczyciele na przestrzeni dziesięciu lat otrzymali: pięć nagród Prezydenta Miasta Lublina, osiem nagród Kuratora Oświaty, liczne odznaczenia branżowe.

Od listopada 2000  w ZSE przez 3 lata realizowany był program edukacyjno-wychowawczy na temat uzależnień i przemocy oraz asertywności. W wyniku podjętych działań zacieśniona została współpraca  z Komendą Miejską Policji w Lublinie- z Wydziałem  ds. Nieletnich i Patologi.

W czerwcu 2002 roku Szkoła przystąpiła do konkursu MEN o pracownię internetową, modernizacją pracowni i szkoleniami nauczycieli zajmowała się firma EDUCOM. W 2002 roku ZSE otrzymał od Prezydenta Miasta Lublin Andrzeja Pruszkowskiego dyplom „za szczególne osiągnięcia dydaktyczne”.
28 lutego 2003 w naszej szkole odbyły się okręgowe zawody SEP dla okręgu środkowowschodniego zorganizowane przez ZSE, w których wzięło udział 65 uczestników.
Od 2004 w ZSE  odbywa się Regionalny Konkurs „Dzień Bezpiecznego Komputera” realizowany jako inicjatywa lokalna w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu” Safer Internet” Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach- szkolnym i regionalnym Do 2013 r.  miało miejsce 8 edycji, kolejne przeprowadzane były pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Od roku szkolnego 2002/2003 szkoła rokrocznie akcentuje swą obecność na Targach Edukacyjnych.
23 września 2003 uzyskaliśmy certyfikację Laboratorium Edukacyjnego ECDL.
W roku szkolnym 2003/2004 w ZSE odbył się happening „Dobre życie”, którego celem było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość. W kolejnych latach miało miejsce 7 edycji happeningu z udziałem młodzieży szkół gimnazjalnych i liceów.
9 grudnia 2003 nastąpiła likwidacja gospodarstwa pomocniczego -Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Energetycznych.
Od  września 2004 roku realizowana była ścieżka europejska i regionalna, wpisana do szkolnego zestawu programów nauczania.

W roku szkolnym 2004/2005 społeczność szkolna świętowała kolejny jubileusz: 90-lecie Zespołu Szkół Energetycznych. Podniosła uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele św. Michała Archanioła odprawioną przez Ks. Biskupa Mieczysława Cisło. Na uroczystości jubileuszowe przybyło wielu gości reprezentujących władze oświatowe i samorządowe, instytucje i zakłady współpracujące z naszą szkołą. Z tej okazji nastąpiło uroczyste przekazanie multimedialnej pracowni językowej, którą ufundowały zakłady i firmy energetyczne Lublina, jak również Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Rada Rodziców ZSE. Ważną częścią obchodów było wręczenie odznak Zasłużony dla Zespołu Szkół Energetycznych. Wyrazem uznania dla prężnie działającego Koła SEP było odznaczenie szkoły Złotą Honorową Odznaką SEP a pięciu członkom szkolnego koła wręczono odznaki srebrne.
Warto odnotować, iż przygotowano na Jubileusz ciekawą publikację książkową obejmującą 90-letnią historię – „Od Szkoły Rzemieślniczej im. Stanisława Syroczyńskiego do Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego”. Jej uzupełnieniem była płyta CD z wieloma archiwalnymi zdjęciami ilustrującymi dzieje naszej placówki.

Szkoła czynnie wspierała też ogólnopolską inicjatywę Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Dwukrotnie odbyły się w ZSE zawody stopnia okręgowego. W marcu 2003 roku dwie dwuosobowe reprezentacje szkoły zakwalifikowały się na szczebel centralny XXVII Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej, a w roku 2004 uczeń Piotr Reja zakwalifikował się do ogólnopolskiego finału.
Z dniem 1 września 2005 dotychczasowa  Policealna Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Energetycznych przekształciła się w Szkołę Policealną nr 7.

26 stycznia 2006 nastąpiła zmiana nazwy Technikum Energetycznego na Technikum Energetyczno-Informatyczne, uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2006.

W październiku 2007 roku został zatwierdzony przez Agencję Narodową w Warszawie program Sokrates  Comenius. Projekt nosił tytuł:” Szanowanie różnic i docenianie podobieństw”. Program był realizowany w latach 2007-2009., jego celem było promowanie tradycji i kultury  krajów uczestniczących oraz wzbogacanie doświadczeń w zakresie edukacji. Państwa, które weszły do projektu to Rumunia, Turcja, Francja, Litwa, Łotwa i Polska.

W roku szkolnym 2006/ 2007 miała miejsce I edycja konkursu „Rok przed dyplomem”. organizowanego przez LSCDN oraz doradców zawodowych Miasta Lublin, dwóch z nich to pracownicy naszej placówki.

W  listopadzie 2008 szkolne koło SEP uczestniczyło w Lubelskich Targach Energetycznych
„Energetics”. Za wystawę muzealną aparatury pomiarowej uhonorowane zostało Nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i dyplomem uznania, co świadczy o długoletnich doświadczeniach zawodowych  szkoły i przypomina , ze dewizą ZSE jest harmonijne łączenie tradycji i nowoczesności.
16 grudnia 2008 w Warszawie podpisana została umowa miedzy ZSE a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich reprezentowanym przez Prezesa SEP Pana Jerzego Barglika i Prezesa Oddziału Lubelskiego Pana Jacka Woźniaka dotycząca objęcia naszej szkoły patronatem w ramach programu „Stawiamy na młodych”.

W czerwcu 2009 uczestniczyliśmy w V lubelskim Festiwalu Nauki.

Od 1 września 2009 do 30 września 2012 bierzemy udział w projekcie „Informatyka +”. w szkole mieści się Regionalny Ośrodek projektu. Program rozwija kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT). Dzięki przystąpieniu do tego programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, szkoła zyskała kolejną, wyposażoną w 25 stanowisk, pracownię komputerową.

W 2009 roku w konkursie „Rok przed dyplomem” nasi uczniowie w zawodzie technik elektryk zajęli:

 • I miejsce  Adian Cyfka
 • II miejsce Michał Augustyniak
 • III miejsce Karol Cheina

W zawodzie technik informatyk Emil Futa uzyskał wyróżnienie.
5 czerwca 2009 uczniowie Tomasz Mitura i Marcin Łapa (klasa 3b) odebrali nagrodę i dyplomy za zajęcia II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Comenius i e- twinnng na stronę internetową projektu.
Marek Domerecki i Tomasz Mitura otrzymali wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur” – rok szkolny 2008/2009, w  2010 roku uczniowie brali udział w programie z matematyki. „Twój start w przyszłość”.

Z dniem 31 sierpnia 2009 uległa likwidacji dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna Technikum Mechaniczne dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzące w skład Zespołu Szkół Energetycznych.

7 października 2009 roku Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Lublinie Jacek Woźniak wręczył na ręce dyrektora pana W. Arciszewskiego medal 90 lecia SEP wraz z dyplomem za popularyzowanie ruchu stowarzyszeniowego.

W roku szkolnym 2009/2010 w ZSE odbył się Konkurs wiedzy o Chinach dla szkół gimnazjalnych Lublina.
W tym samym roku ZSE może pochwalić się znaczącym osiągnięciem: 18 listopada 2010 nasza szkoła przystąpiła do Światowego Programu Cisco Networking Academy i  jako jedyna placówka oświatowa w Lublinie uzyskała status Lokalnej Akademii ,w której prowadzone są szkolenia z zakresu budowy sieci komputerowych i ich oprogramowania. Uczestnicy szkoleń po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego uzyskują międzynarodowy certyfikat CISCO potwierdzający nabyte umiejętności.

Od roku szkolnego 2010/2011 w ZSE zaczyna  funkcjonować dziennik elektroniczny.

28 września 2010  braliśmy udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły profesorowi Kazimierzowi  Drewnowskiemu, które odbyło się w miejscowości Boguty- Pianki. Odsłonięcia tablicy dokonali prof. Mieczysław Hering , prof. Jacek Czajewski oraz fundator- student Wydziału Elektrycznego PW Arkadiusz Czyżewski. Uczestnicząca w uroczystości  delegacja ZSE umieściła w Muzeum prof. Drewnowskiego medal pamiątkowy z okazji 80-lecia szkoły.

26 października 2010 roku w ramach programu „Ocalić od zapomnienia” społeczność szkolna brała udział  w odsłonięciu pomnika „Pamięci Katynia”. Po uroczystej Mszy św. dyrektor szkoły  mgr inż. Włodzimierz Arciszewski wraz z przedstawicielem władz samorządowych i Samorządu Uczniowskiego zasadził dąb poświęcony pamięci majora Mariana Jarząbkowskiego. Od tego dnia drzewo znajduje się pod opieką naszej szkoły jako symbol pamięci wszystkich ofiar Katynia oraz innych miejsc zagłady.
W lutym 2010 szkoła przystępuje do programu „Lublin Europejską Stolicą Kultury”.

W tym samym roku uczeń klasy 2c, Marek Domerecki został  stypendystą „Lubelskiego Programu Pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w latach 2009-2012”.

Rok  20011 zapisał się w historii szkoły w sposób szczególny. W związku z projektem restrukturyzacji szkolnictwa, radni Miasta Lublin przegłosowali uchwałę intencyjną w sprawie łączenia i likwidacji szkół. Naszej szkole groziła utrata tożsamości budowanej przez prawie 100 lat na skutek planów przyłączenia ZSE do LCEZ. Dzięki determinacji i zaangażowaniu całej załogi Zespołu Szkół Energetycznych władze samorządowe odstąpiły od tego projektu.
7 marca 2011 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej, na które przybył Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk  w towarzystwie radnej Pani Marty Wcisło. Tematem spotkania była debata nad projektem restrukturyzacji szkolnictwa . Po merytorycznej dyskusji Pan
Prezydent zadeklarował wsparcie przy pozyskiwaniu środków na działalność szkoły, zaoferował własne zaangażowanie w postaci podpisu na plakacie reklamującym ZSE. Przed  „Energetykiem” otworzyły się nowe perspektywy i wyzwania.

W roku szkolnym 2011/2012  utworzono w ZSE nowy zawód – technik energetyk, w styczniu 2011 podpisano list intencyjny między ZSE a „Megatem EC Lublin”, GE Elektrownią Lublin -Wrotków oraz lubelskim LPEC-em, tym samym szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o kolejny zawód atrakcyjny na rynku pracy i pozyskała partnerów wspierających jej działania. Koordynatorami projektu z ramienia szkoły byli pani Anna Smolińska i pan Piotr Kurant.
W tym samym roku nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pomiędzy fundacją ”ENEO”, Urzędem Miasta i ZSE w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Rada Pedagogiczna 31 sierpnia 2011, kończąca rok szkolny 2010/2011, miała wyjątkowy charakter. Zainaugurował ją Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz, który podziękował odchodzącemu na emeryturę dotychczasowemu  dyrektorowi mgr inż. Włodzimierzowi Arciszewskiemu za długoletnią i owocną pracę oraz na stanowisku nowego dyrektora  powitał mgr inż. Annę Smolińską.
Jedną z pierwszych inicjatyw  Pani dyrektor było powołanie do życia Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie, które zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w dniu 10 maja 2012 roku. Jego celem jest, między innymi, rozwijanie i utrzymywanie łączności pomiędzy szkołą a jej absolwentami dla  pielęgnowania tradycji ZSE, zasad etyki zawodowej, współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, działanie na rzecz aktywizacji zawodowej uczniów.
I Walny Zjazd odbył się w Zespole Szkól Energetycznych 16 listopada 2012 roku.
Pani dyrektor  Anna Smolińska odnowiła również piękną tradycję ślubowania klas pierwszych. W październiku 2011 uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie , tym samym przyjęci zostali oficjalnie do szkolnej społeczności. W ceremonii uczestniczyło wielu znakomitych gości ze świata polityki, nauki i przemysłu. Ważną częścią uroczystości było podpisanie porozumienia między ZSE a Politechniką Lubelską, którą reprezentował Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prof. dr hab. Waldemar Wójcik, o współpracy między tymi placówkami w celu rozwijania pasji i talentów młodzieży. Od tej pory ślubowanie klas pierwszych stało się jednym z ważnych czynników budowania etosu szkoły.
3  października 2012 podczas ceremonii ślubowania kolejnego rocznika uczniów zostało podpisane  porozumienie między ZSE a Elektromontażem-Lublin Sp. z o.o., który reprezentował  Pan Prezes Janusz Ropa.

W listopadzie 2011Szkolne laboratorium ECDL uzyskało akredytacje Komisji Jakości PTI i pomyślnie przeszło proces recertyfikacji,  jako laboratorium EDU mamy uprawnienia do egzaminowania uczniów i studentów w zakresie egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Od grudnia 2011  ZSE ma szkolną gazetkę pod nazwą „Przewodnik”.

Nasza szkoła jako jedna z 420 szkół w Polsce uczestniczy w Projekcie Szkoła Nowych Technologii, który jest częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning, znanego pod lokalną nazwą „Partnerstwo dla przyszłości”.
Organizatorami projektu są partnerzy strategiczni: firma Microsoft oraz WSiP.
Celem projektu jest udostępnienie młodzieży oraz kadrze nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W efekcie – wspieranie edukacji, która stwarza młodym ludziom szanse rozwoju i dobrze przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie opartym na wiedzy.
W ramach projektu przeszkoliło się 37 nauczycieli szkoły, dyrekcja oraz 91 uczniów klas pierwszych.
Kolejnymi przykładami rozwijania zainteresowań uczniów są: udział  w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Bóbr”, „Matematyka dla technika”- Marek Domerecki w 2012 roku zajął I miejsce, „Mistrz liczenia klas pierwszych”, Olimpiadzie wiedzy technicznej, konkursie „Strajk szkolny na Lubelszczyźnie 1981” pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin – Paweł Biszczak zajął I miejsce. O efektywności kształcenia świadczy fakt, ze uczniowie naszej szkoły w konkursie „Rok przed dyplomem” w zawodzie technik elektryk zdobyli I i II miejsce, w zawodzie technik informatyk I i III miejsce, w zawodzie technik elektronik wyróżnienie, możemy pochwalić się również laureatami konkursu „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy.
Młodzież ZSE rozwija również pasje sportowe, przykładem jest udział w Licealiadzie ( piłka nożna i siatkowa), odnosi sukcesy w Zawodach w strzelaniu z broni pneumatycznej- dwukrotnie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 uczniowie zajęli I miejsce.

Szkoła uczestniczy również w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Od sierpnia 2012 roku realizowany jest dwuletni projekt „Nauka kluczem do dobrej pracy”. Uczniowie biorą udział w warsztatach praktycznych, takich jak: Akademia Elektryka, CISCO, EDCL, zajęciach z bezpieczeństwa pracy, doradztwa zawodowego, warsztatach psychologicznych.
Dzięki projektowi  Leonardo da Vinci „Mój zawód jest moją przyszłością” uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach branżowych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Praktyka ma na celu zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą, trening w zakresie stosowania języka angielskiego praktycznego oraz uzyskanie certyfikatu Europass-Mobilność ( dla zawodów technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk). W maju 2013 roku wyjechała pierwsza z dwóch szesnastoosobowych grup.
Następny projekt unijny to projekt partnerski  Leonardo da Vinci    „Wykorzystywanie modelu ARCS do tworzenia programów edukacyjnych i akronimie IMTUSARCS” jest realizowany we współpracy ze szkołami partnerskimi z Turcji, Grecji, Słowacji, Węgier, i Rumunii. Czas trwania projektu to dwa lata- od 01.08.2012 do 31.07.2014, jego celem jest zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS, zrozumienie jego strategii i zastosowanie modelu w tworzeniu programów edukacyjnych. Efektem końcowym współpracy szkół będzie program edukacyjny oparty na modelu ARCS.

5 lutego 2013 W Zespole Szkół Energetycznych 75 uczniów reprezentujących 27 szkół z Lublina regionu lubelskiego przystąpiło do II etapu IX Regionalnego Konkursu Dzień Bezpiecznego Komputera organizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego w ramach Światowych Dni Bezpiecznego Internetu.

20 lutego 2013 dyrektor ZSE Pani mgr  inż.  Anna Smolińska oraz kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji Pan mgr Grzegorz Wójcik podpisali porozumienie o współpracy. Przedmiotem umowy jest objęcie przez WSPA patronatu nad naszą szkołą. Obie strony zobowiązały się, między innymi,  wspierać kontakty obu społeczności w zakresie nauki, kultury oraz sportu, jak również inicjatywy dążące do współpracy oświatowej.

29 marca 2012 Rada Miasta podjęła uchwałę o likwidacji IV Liceum Profilowanego.

W marcu 2013 trzy drużyny naszej szkoły uczestniczyły w pierwszym etapie Net Masters Cup, największego w Polsce i jednego z większych w Europie konkursu wiedzy o Internecie i technologiach informatycznych.

25 kwietnia 2013 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9 odbyła uroczysta się Gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Innowacji“ oraz nadania tytułów „Lider Innowacji“, podczas której tymi wyróżnieniami uhonorowano Zespół Szkół Energetycznych.

21 maja 2013 nasza szkoła uczestniczyła w uroczystym podpisaniu porozumień dotyczących kontynuacji współpracy służącej podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego, w szczególności kształcenia praktycznego pomiędzy Kuratorium Oświaty w Lublinie a organizacjami pracodawców województwa lubelskiego. Podczas spotkania dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych mgr inż. Anna Smolińska zaprezentowała dotychczasową współpracę szkoły ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz Lubelskim Forum Pracodawców.

W czasie II Lubelskiej Konferencji Wychowawczej na temat „Wychowanie zdrowotne w szkole. Między teorią a praktyką” 12 czerwca 2013 roku został rozstrzygnięty konkurs na wykonanie pracy artystycznej w formie przestrzennej o tematyce prozdrowotnej. Możemy się poszczycić, że praca Adama Rybickiego i Pawła Debajły – uczniów klasy 2dt w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęła i miejsce.

We wrześniu 2013 roku w ZSE rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu finansowanego z funduszy europejskich w ramach programu LEONARDO DA VINCI VETPRO pt. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym  w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką” skierowanego do kadry zarządzającej, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego zawodowego w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie.
Główny cel projektu to zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami. Program wymiany nauczycieli jest odpowiedzią na potrzebę zniwelowania dysproporcji w rozwoju systemu edukacji pomiędzy teorią nauczaną  w szkole a praktyczną nauką zawodu oraz zdobycia informacji, jak z tym problemem radzą sobie inne kraje Unii Europejskiej.

24 października 2013 w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zostało zawarte porozumienie o współpracy z dwoma szkołami z Lublina, Zespołem Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego i Zespołem Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 roku. Ma ono służyć popularyzacji wśród młodzieży elektroniki, telekomunikacji, mikroelektroniki i technik informacyjnych. Stosowne porozumienia zostały podpisane przez dyrektorów obu szkół mgr inż. Annę Smolińską i mgr Elżbietę Hanc oraz JM Rektora-Komendanta WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka.

Listopad 2013 zapisał się w historii Szkoły znaczącymi osiągnięciami: w rankingu IT Szkoła – podnoszenia kompetencji informatycznych uczniów uzyskaliśmy 5 miejsce wśród szkół województwa lubelskiego, i miejsce wśród szkół technicznych. w krajowym rankingu szkół zajęliśmy zaszczytne 31 miejsce. Warto odnotować, że grupa około 100 uczniów naszej szkoły po ukończeniu trzech kursów e-learningowych udostępnionych na portalu IT-szkola.pl i pozytywnym zaliczeniu testów uzyskała w grudniu status studentów Programu IT Szkoła oraz bezpłatny dostęp do licencjonowanego oprogramowania MSDN udostępnionego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w Warszawie.

16 grudnia 2013 w ZSE odbyła się trzecia edycja akcji „Moja szkoła przeciw białaczce” prowadzonej pod patronatem  Fundacji DKMS. Zarejestrowanych zostało 21 dawców.

Kolejna już akcja Honorowego Krwiodawstwa (styczeń 2014) udowodniła, że uczniowie mają świadomość wielkiego znaczenia krwi dla ratowania życia ludzkiego. Odpowiedzialna postawa naszych 73 uczniów została nagrodzona podziękowaniami z RCKiK. Natomiast o pielęgnowaniu tradycji patriotycznych świadczy pismo Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka z 18 grudnia 2013 roku , w którym podziękował społeczności szkolnej ZSE za wkład i zaangażowanie w obchody 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego

10 stycznia 2014  w Zespole Szkół Energetycznych odbyły się okręgowe zawody II stopnia XVI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Wzięło w niej udział 32 uczestników w trzech grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej i teleinformatycznej z siedmiu szkół technicznych naszego regionu. Gościliśmy uczniów z Siedlec, Biłgoraja, Garwolina, Tomaszowa Lubelskiego, Radomia i Lublina. Naszą szkołę reprezentowało sześciu uczniów. Organizatorem było Koło SEP przy Zespole Szkół Energetycznych.

W styczniu 2014 zakończyła się gra podstawowa XII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Zespół PTZ z naszej szkoły w składzie: Mateusz Pyc, Paweł Tkaczyk i Patryk Zbiciak, zajął 3 miejsce w województwie lubelskim oraz osiągnął najlepszy wynik wśród zespołów z Lublina.

W dniu 5 lutego 2014 ZSE był organizatorem Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Lubelskiego SEP.

10 lutego 2014 w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, 66 uczniów reprezentujących 22 szkoły z Lublina i regionu lubelskiego przystąpiło do II etapu X Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” organizowanego pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu. w szkolnym etapie konkursu uczestniczyło łącznie 668 uczniów reprezentujących 23 szkół z Lublina i województwa lubelskiego. Do etapu regionalnego przystąpiło 66 uczestników z 22 szkół,

W tym samym miesiącu  Zespół Szkół Energetycznych kolejny raz otrzymał akceptację  projektu do realizacji w ramach programu Leonardo da Vinci akcja Mobilność. Projekt pt. „Wysokie kwalifikacje – dobra praca” dotyczy zorganizowania praktyk zawodowych dla dwudziestoosobowej grupy uczniów Technikum Energetyczno – Informatycznego. Celem projektów mobilności jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń. Głównym założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy. Pobyt uczniów w Wielkiej Brytanii będzie integralną częścią szkolenia zawodowego, umożliwi zdobycie nowych umiejętności zawodowych oraz uzyskanie międzynarodowych certyfikatów Europass – Mobilność.

W dniach od 7 do 13 kwietnia 2014 zorganizowaliśmy Dni Otwarte ECDL. Działania nasze miały na celu zapoznanie społeczności lokalnej z możliwościami certyfikacji umiejętności informatycznych w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych proponowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

W dniu 3 kwietnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się Gala wręczenia certyfikatów Szkoła Innowacji oraz nadania tytułów Lider Innowacji. Nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoła Innowacji 2014.

W dniach 27 – 28 marca w Lublinie odbyła się XXXVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Współorganizatorami Olimpiady były szkoły: Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki. Gospodarzem olimpiady był Zespół Szkół Elektronicznych. Uczniowie rywalizowali w kategoriach: elektryczna, elektroniczna, teleinformatyczna, mechatroniczna oraz elektronika medyczna. Do grona finalistów XXXVII OOWEiE zakwalifikował się uczeń Karol Czajkowski z klasy 4ct, plasując się na VII miejscu w grupie elektrycznej.

Z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że listy gratulacyjne i Certyfikaty Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software uzyskała III grupa Akademii Cisco. Uczestnicy zajęć zdali (teoretyczne i praktyczne) egzaminy końcowe CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software, uzyskując średni wynik 94%.

8 maja 2014 w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie odbył się etap regionalny VIII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”, do którego przystąpiło 130 laureatów etapu szkolnego konkursu z 16 szkół ponadgimnazjalnych woj. Lubelskiego. Komisja konkursowa wyłoniła 27 laureatów i 31 wyróżnionych.

18 czerwca 2014 r. w gmachu budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja podsumowująca VIII międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem”, organizowany pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. w etapie regionalnym konkursu uczestniczyło 130 uczniów z 16 szkół z województwa lubelskiego a jego organizatorem była, z inicjatywy Pani Dyrektor Anny Smolińskiej, nasza szkoła.

30 maja 2014 roku nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz ich rodzice świętowali 100 – lecie istnienia Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. Jubileuszowe obchody połączone zostały ze zjazdem absolwentów. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Lublinie celebrowaną przez JE. ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. Mszę św. koncelebrowali ks. prof. Jerzy Misiurek, ks. dr Piotr Goliszek oraz ks. proboszcz Arkadiusz Paśnik.
Kolejnym punktem obchodów jubileuszowych było odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej ufundowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.
Wykuty w kamieniu napis brzmi:

„Z okazji jubileuszu 100 – lecia Szkoły
dla uczczenia pamięci
założycieli, dyrektorów, nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi
oraz uczniów i rodziców,
którzy sercem, talentem, pracą
od 1914 roku przyczyniali się
do wychowania i wykształcenia
licznej kadry technicznej
polskiej elektroenergetyki.

Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół
Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie”.

Ten uroczysty akt dokonany został przez: JM. prof. dr. hab. inż. Piotra Kacejko – Rektora Politechniki Lubelskiej, dr. inż. Marka Wancerza – Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i Pana Jerzego Obacza – członka Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego  w Lublinie oraz emerytowanego nauczyciela szkoły.
Wykutą w marmurze inskrypcję poświęcił JE. ks. Arcybiskup Stanisław Budzik.

Część oficjalna rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora szkoły mgr inż. Anny Smolińskiej, która przywitała obecnych na uroczystości Gości, Absolwentów, Uczniów, Rodziców i Pracowników Szkoły.

W obchodach uczestniczyli: Pani Monika Lipińska -Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Pan Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Jacek Sobczak – Członek Zarządu Samorządu Województwa Lubelskiego, Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, JM prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Marian Wnuk – Dziekan Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademi Technicznej w Warszawie, prof. dr hab. inż. Andrzej Wac – Włodarczyk – Prorektor Politechniki Lubelskiej, mgr inż. Mieczysław Hasiak – Kanclerz Politechniki Lubelskiej, dr inż. Paweł Mazurek – Prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Pan Michał Krawczyk – doradca Wojewody Lubelskiego, Pan Krzysztof Bartuzi – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Inowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Pan Marek Jakubowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska RM Lublin, Pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM Lublin, Pan Leszek Daniewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej RM Lublin, Pan Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Lublin, Pan Zbigniew Jurkowski – Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego RM Lublin, Pan Marcin Nowak – Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków RM Lublin, Pani Marta Wcisło – Radna RM Lublin, Pan Wojciech Polak – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin, Pan Tomasz Aftyka – Przewodniczący Rady Dzielnicy Kośminek, Pan Mariusz Kasprzak – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kośminek, Pan Jacek Ogorzałek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie, Pan Włodzimierz Arciszewski – Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w latach 1991 – 2011, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Bogdan Grochowski – Prezes Grupy Kapitałowej GROVIS, Pan Tadeusz Karczmarczyk – Prezes Megatem EC – Lublin oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Lubelski, Pan Jacek Woźniak – Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego EL- MAX, Pan Janusz Ropa – Prezes Elektromontaż Lublin Sp. z o.o., Pan Janusz Gawłowski – Prezes Przedsiębiorstwa Techniczno – Usługowego Elektra Sp. z o.o., Pan Tomasz Jośko – Prezes Elektromeks Sp. z o.o., Pan Marek Szczygielski – Wiceprezes Zarządu Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., Pan Tadeusz Kasprzak – Prezes Elektroprojektu S.A., Pan Andrzej Bartnik – Prezes ELPIE Sp. z o.o., Pani Krystyna Węclewicz- Grajek – Prezes Targi Lublin S.A., Pan Andrzej Satke – Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lublin, Pani Agnieszka Kamińska – Oddział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin – Wrotków, Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie.

Jubileusz był bardzo dobrą okazją do zaprezentowania historii szkoły, jej tradycji oraz bogatego dorobku. o dokonaniach placówki świadczy liczba przyznanych medali, dyplomów i wyróżnień.
W dowód uznania dla 100 – letniej działalności edukacyjnej, wzorową realizację idei szkolnictwa zawodowego szkoła uhonorowana została Medalem Prezydenta Miasta Lublin, Medalem Pamiątkowym Województwa lubelskiego, Dyplomem Uznania Wojewody Lubelskiego oraz Dyplomem Uznania Samorządu Województwa Lubelskiego. W uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w działalności dydaktycznej w zakresie elektryki Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich odznaczył szkołę Medalem im. prof. Stanisława  Fryzego.
Indywidualnie zostali wyróżnieni pracownicy szkoły oraz zasłużeni dla placówki przyjaciele i sympatycy. Przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych oraz uczelni wyższych odznaczyli 8 osób Medalem Zasłużony dla Lublina, 1 osoba otrzymała Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty, 6 osób wyróżnionych zostało dyplomem gratulacyjnym Prezydenta Miasta Lublin, 10 osób otrzymało grawertony przyznane przez Samorząd Województwa Lubelskiego,  4 osoby wyróżnione zostały dyplomami uznania Marszałka Województwa Lubelskiego, 1 osoba otrzymała srebrną odznaką honorową SEP.

Z okazji wyjątkowego Jubileuszu na ręce Dyrektora szkoły mgr inż. Anny Smolińskiej wpłynęło wiele listów gratulacyjnych od senatorów, posłów, zaprzyjaźnionych firm branży elektrycznej, energetycznej i informatycznej, a także dyrektorów lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uroczystość uświetniły Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza oraz zespół UDS Art. Complex . Ostatnim akcentem uroczystości odbywającej się w szkole był występ uczniów zatytułowany „Energetyczny Teleekspress”.
W uroczystościach Jubileuszowych uczestniczyło ok. 800 osób w tym 360 absolwentów, 40 emerytowanych nauczycieli i pracowników, 320 uczniów oraz 70 zaproszonych gości. z tej okazji ukazało się monograficzne opracowanie wraz z suplementem Nasza szkoła. 100-lecie Zespołu Szkół Energetycznych im. prof .Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, którego autorem jest Pan Ryszard Drozd.

Wyjątkowy Jubileusz stał się impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju szkoły, o czym świadczą licznie podejmowane działania i sukcesy na wielu polach.

23 czerwca 2014 r.  Prezydent Krzysztof Żuk  wręczył laureatom międzynarodowych  i ogólnopolskich konkursów artystycznych za wybitne osiągnięcia nagrody książkowe i dyplomy. Wśród grona 36 uczniów wyróżnionych ze szkół ponadgimnazjalnych był uczeń klasy 4bt Dawid Balas.

W rankingu aktywności informatycznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych w projekcie IT szkoły ZSE zajął zaszczytne i miejsce wśród szkół technicznych województwa lubelskiego, IV miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego i 44 miejsce w kraju  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

30 września 2014 roku, zgodnie z tradycją, odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych, podczas której 144  nowych uczniów zostało przyjętych do społeczności szkolnej ZSE Ważnym punktem uroczystości było podpisanie przez Panią Dyrektor Annę Smolińską porozumienia między Zespołem Szkół Energetycznych a SCR Energetyka dotyczącego kształcenia uczniów i zapewnienia przedsiębiorstwu w przyszłości wykwalifikowanej kadry technicznej.  W imieniu Prezesa Sebastiana Frydrycha umowę podpisała Pani Aleksandra Nalbert.

28 października 2014 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Fundacji VCC zajmującej się międzynarodową certyfikacją umiejętności zawodowych. Laureaci   międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”, którzy otrzymali vouchery na egzaminy certyfikujące,  mogli sprawdzić swoje wiadomości  i umiejętności na platformie egzaminacyjnej. w spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół technicznych z Lublina, Łęcznej, Biłgoraja, Dęblina.

7 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Energetycznych odbyły się zawody i stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w dwóch grupach: elektrycznej i elektronicznej.

28 listopada 2014ramach zadania „Działania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa  w Internecie – internetowe pułapki” realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin  z Wojewódzką i Miejską Komendą Policji w Lublinie  młodzież naszej szkoły wysłuchała wykładu szkoleniowego na temat przestępczości komputerowej, stalkinguochrony swojego wizerunkusieci.

11 grudnia 2014 r.  uczniowie ZSE zostali zaproszeni na uroczystą Galę projektu „Bezpieczna e-szkoła” realizowanego przez Fundację 5Medium z Lublina. w lubelskiej edycji konkursu na najciekawszy projekt realizowany przez uczniów w ramach programu „Bezpieczna  e-szkoła”, wygrał projekt „Królewna Śnieżka i 7 Antywirusów”, przygotowany przez uczniów klasy 2at i 2bt  przy współpracy wolontariuszy. Podczas Gali grupa projektowa   z naszej szkoły  zaprezentowała nagrodzone główną nagrodą przedstawienie i odebrała bon o wartości 1000 zł .

W rankingu IT szkoły ogłoszonym 14 lutego 2014 ZSE zajął 5 miejsce w województwie lubelskim   i 26 miejsce w kraju.

W tym samym miesiącu 110 uczniów naszej szkoły uzyskało statut studenta IT szkoły i bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu MSDNAA.

15 grudnia 2014 r. w ZSE odbyła się kolejna  akcja Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem „Twoja krew ratuje życie”. Jak zwykle, uczniowie wykazali się dużą świadomością i empatią.

Rok 2015 zaczął się dla naszej szkoły bardzo dobrze. w styczniu otrzymaliśmy Znak Jakości Szkoły 2015. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdziła, że Technikum Energetyczno-Informatyczne w ZSE w Lublinie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2015”.

12 stycznia 2015 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone zawody II stopnia XVII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej  i Elektronicznej „Euroelektra”. Wzięło w niej udział 51 uczniów z 8 szkół technicznych całego regionu (Radom, Biłgoraj, Lublin, Szydłowiec, Siedlce, Garwolin, Puławy). Uczniowie rywalizowali w trzech grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej oraz w grupie teleinformatycznej. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów w grupie elektrycznej.

W lutym tego roku kolejny projekt uzyskał akceptację Agencji Narodowej do realizacji w ZSE. Jest to projekt pt.„Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który zakłada udział 22 uczniów, z czego 16 wyjedzie na praktyki do Anglii, a 6 do Niemiec. Uczestnikami projektu będą w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas trzecich kształcący się z zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk oraz technik urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej.

19 lutego 2015 w ZSE  odbyła się Konferencja podsumowująca program realizowany przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Wojewódzką i Miejską Komendę Policji w Lublinie oraz szkoły i placówki prowadzone przez Gminę Lublin „Działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa   w Internecie – Internetowe pułapki”. Podczas konferencji 80 uczniów reprezentujących 27 szkół  z Lublina i regionu lubelskiego przystąpiło do II etapu XI Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” organizowanego pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Kolejne ważne wydarzenie w ZSE miało miejsce 12-13 marca 2015 a  była to  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej” zorganizowana  przy współpracy  z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Instytutem Historii, Zakładem Historii Społecznej XX w. Patronat honorowy objęli Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty, Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność oraz Oddział Lubelski Instytutu Pamięci Narodowej. To piękny przykład popularyzowania w szkole zawodowej nauk humanistycznych.

W V Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „TIK?-TAK!” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne,  w naszej szkole zarejestrowało się 95 uczniów, z tego 84 aktywnie uczestniczyło w rywalizacji.

W dniach 31marca i 1 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół im Bolesława Prusa w Częstochowie odbyła się XXXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Naszą szkołę w grupie elektrycznej reprezentowali uczniowie klasy 4ct Michał Belniak i Damian Dziekanowski .

26 marca 2015 roku odbył się konkurs wiedzy o ECDL organizowany pod hasłem „Weź swoją karierę we własne ręce”. Do szkolnego etapu konkursu zakwalifikowało się 15 uczniów. 10 uczniów  z najlepszymi wynikami uzyskało sponsorowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne  i Polskie Biuro ECDL vouchery na egzaminy certyfikujące ECDL.
W tegorocznej edycji ogólnopolskich zawodów IT Szkoły w Programowaniu polegających na rozwiązywaniu zadań algorytmicznych  zarejestrowało się 168 uczniów, w tym dwóch uczniów naszej szkoły. w rankingu ogólnopolskim Patryk Zbiciak – uczeń klasy 3at zajął 46 miejsce, Michał Wójtowicz – uczeń klasy 1bt – 51 miejsce.

7 maja 2015r. w naszej szkole odbył się IX międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” organizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradców metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lublin, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
W etapie regionalnym uczestniczyło 147 uczniów, 49 zespołów reprezentujących 18 szkół technicznych województwa lubelskiego.  Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 1 czerwca 2015 w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

W  maju 2015 roku  reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli w VII Wiosennych Zawodach Strzeleckich z broni pneumatycznej szkół ponadgimnazjalnych oraz burs i internatów województwa lubelskiego w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 7. Uczniowie ZSE mogli się poszczycić wieloma sukcesami.

I miejsce indywidualnie:
Adrian Krupa

Grupowo:
IV miejsce:
Adrian Krupa
Łukasz Stanikowski
Arkadiusz Krzesiak

Za znaczące osiągnięcie należy uznać II miejsce jednej z naszych drużyn w grze miejskiej „Budujemy Lublin”.  Tegoroczna edycja gry poświęcona była  najdawniejszym dziejom osadnictwa na terenie Lublina .

Tradycyjnie już 1 czerwca 2015 roku odbyła się w naszej szkole IX edycja happeningu
„Dobre Życie”. Motywem przewodnim spotkania była: Miłość, Przyjaźń, Zabawa. Przedsięwzięcie zostało przygotowane i zrealizowane wspólnie z XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia uczniów i nauczycieli Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie Pani Anna Smolińska podpisała w sierpniu 2015 roku umowę finansową projektu Erasmus+ pt. „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy”, którego całkowity budżet wynosi:   121 188 EUR. Celami projektu są: poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności nauczycieli i uczniów szkoły, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych, podnoszenie kompetencji językowych.

Podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych w październiku 2015 roku do społeczności szkolnej zostało przyjętych 189 uczniów klas pierwszych. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym uroczystości było  podpisanie oficjalnego porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie a Polskim Towarzystwem Informatycznym.

Zgodnie z wieloletnią tradycją przedstawiciele naszej szkoły z pocztem sztandarowym uczestniczyli  11 listopada 2015 we Mszy Świętej w intencji ojczyzny, sprawowanej w Archikatedrze Lubelskiej. Po zakończeniu liturgii uczestnicy udali się w pochodzie pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim, gdzie miała miejsce główna część miejskich obchodów święta narodowego.

18 listopada 2015 uczniowie naszej szkoły brali udział w II Wojewódzkich Mistrzostwach Strzeleckich z Broni Pneumatycznej z okazji Święta Niepodległości, które odbyły się w Bursie Nr 1 w Lublinie przy ulicy Ks. J. Popiełuszki 7. w zawodach indywidualnych chłopców Adrian Krupa  z klasy 2dt z wynikiem 154 zajął II miejsce.

Ważne wydarzenie miało miejsce w naszej szkole w dniu 19 listopada 2015 r. Uczniowie reprezentujący szkoły techniczne województwa lubelskiego przystąpili do etapu teoretycznego międzynarodowego egzaminu certyfikującego umiejętności zawodowe VCC. Uczestnikami egzaminu byli  ci uczniowie, którzy otrzymali vouchery egzaminacyjne VCC potwierdzające umiejętności zawodowe w ramach międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”.

W tym samym miesiącu 28 uczniów Technikum Energetyczno- Informatycznego uzyskało status studenta IT Szkoły. Uczniowie otrzymali bezpłatny dostęp do licencjonowanego oprogramowania firmy Microsoft na licencji DreamSpark Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

W terminie od 15 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. przeprowadzono szkolny etap XII Regionalnego konkursu Informatycznego Dzień Bezpiecznego Komputera zgłoszonego jako inicjatywa lokalna realizowana w ramach światowych dni bezpiecznego Internetu Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Ważnym dniem dla uczestników projektu „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji              i umiejętności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) był 14 grudnia. Konferencja prasowa podsumowująca projekt to jedna z form upowszechniania efektów czterotygodniowego stażu, który 22 uczniów klas trzecich odbywało w firmach branży elektrycznej, elektronicznej i informatycznej w Dreźnie i w Portsmouth. Wydarzenie relacjonowało Radio Lublin reprezentujące lokalne media, a wśród gości znaleźli się: Wojciech Polak przedstawiciel Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin, Celina Stasiak – prezes oddziału ZNP Lublin, Mirosław Górczyński przewodniczący WZZ Solidarność Oświata Andrzej Zięba – wiceprzewodniczący WZZ Solidarność Oświata.
Konferencji przewodniczyła Pani Dyrektor Anna Smolińska, a efekty stażu prezentowali uczestnicy wyjazdów. Poza prezentacją multimedialną uczniowie przedstawili wykonany przez siebie film promujący kampanię edukacyjną Zumos, realizowaną przez firmę Insight4life oraz wykonane witryny internetowe prezentujące przebieg praktyk  w Niemczech i Anglii.

11 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego  w Lublinie zostały przeprowadzone zawody II stopnia XVIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Wzięło w niej udział 49 uczniów  z 11 szkół technicznych całego regionu (Radom, Biłgoraj, Lublin, Siedlce, Garwolin, Biała Podlaska, Tomaszów Lubelski, Puławy). Uczniowie rywalizowali w trzech grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej oraz w grupie teleinformatycznej. Naszą szkołę reprezentował w grupie elektronicznej Jakub Samojluk z klasy 4bt. Zawody zostały przeprowadzone przez członków Szkolnego Koła SEP.

Warto odnotować, że 1 lutego 2016 roku w ZSE  odbyła się kolejna akcja Honorowego Krwiodawstwa, w której 48 uczniów oddało krew, wykazując się dużą świadomością i zaangażowaniem.

1050 rocznica chrztu Polski była tematem drugiej już w naszej szkole konferencji naukowej, zorganizowanej 3 kwietnia 2016  we współpracy z Katedrą Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Instytutu Historii KU. Współinicjatorem wydarzenia był dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL. Owocem przedsięwzięcia ma być podpisanie porozumienia o współpracy Zespołu Szkół Energetycznych z Instytutem Historii KUL. Jak uznali uczestnicy, konferencje historyczne w naszej szkole stają się już tradycją.

17 marca 2016r. w ramach Dni otwartych ECDL odbył się szkolny konkurs wiedzy o ECDL.   10 uczniów z najlepszymi wynikami otrzymało vouchery na egzaminy certyfikujące ECDL.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 31 marca 2016 roku miało istotny wpływ na przyszłość naszej szkoły. Pan Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk zwrócił się na piśmie do członków Rady o wyrażenie opinii w sprawie ponownego powierzenia Pani Dyrektor Annie Smolińskiej stanowiska Dyrektora ZSE na kolejne 5 lat wobec zbliżającego się końca kadencji. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała kandydaturę  a obecny na posiedzeniu Pan dr Wojciech Polak, inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, pogratulował Pani Dyrektor i podziękował za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

Trzeba odnotować fakt, że  w ostatnich latach ,dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym, gruntownie zmienił się wystrój szkoły. Nowoczesne, estetyczne wnętrza tworzą przyjazny klimat zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Kolejny sukces odnieśliśmy w czwartej edycji konkursu Szkoła Innowacji-Lider Innowacji. Podczas uroczystej gali 7 kwietnia 2016  w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie  ZSE został wyróżniony certyfikatem „Szkoła Innowacji 2016”.

9 maja 2016r. w naszej szkole odbył się X międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” organizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradców metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lublin, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. w etapie regionalnym sprawdzało swoją wiedzę i umiejętności 165 uczniów, 55 zespołów reprezentujących 17 szkół technicznych województwa lubelskiego w 20 kwalifikacjach zawodowych . Możemy poszczycić się wieloma sukcesami naszych uczniów:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, kwalifikacja B.21
I Miejsce
Piotr Szafranek
II Miejsce
Adrian Kiszczak
Radosław Przystupa,

Technik informatyk, kwalifikacja E.13

II Miejsce
Daniel Dobrowolski
III Miejsce
Michał Mrugała

Technik energetyk, kwalifikacja E.22
Wyróżnienie
Marek Zieliński

Technik elektryk, kwalifikacja E.8

II Miejsce
Dariusz Bawolski,
Eryk Walczewski

Technik elektronik, kwalifikacja E.6

Wyróżnienie
Kamil Kubik

Miłym akcentem kończącego się roku szkolnego 2015/2016 był zorganizowany 1 czerwca happening pod hasłem „Razem bawimy się i uczymy”. Uczniowie wszystkich klas zostali zaproszeni do udziału w turnieju wiedzy „Jeden z 17”, konkursie talentów, konkursie plastycznym „Zdrowe życie” oraz rozgrywkach sportowych.

Rok szkolny 2016/2017 przyniósł nowe wyzwania i zaowocował kolejnymi przedsięwzięciami.

Warto podkreślić wprowadzenie w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 innowacji pedagogicznej o nazwie „Algorytmika i programowanie”  realizowanej w ramach „Pilotażowego wdrażania programowania do edukacji formalnej”. Innowacja kierowana jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, którzy zadeklarowali nauczanie przedmiotu na poziomie rozszerzonym innego niż informatyka.

W trakcie tradycyjnej już uroczystości ślubowania klas pierwszych 12 października 2016 roku przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów,

Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, Pan Jacek Woźniak przekazał na ręce Pani Dyrektor Anny Smolińskiej zakupione przez Zarząd Stowarzyszenia pomoce dydaktyczne. Dzięki temu zaplecze techniczne do prowadzenia zajęć praktycznych z przedmiotu montaż systemów energetyki odnawialnej wzbogaciło się o zgrzewarkę do rur, prasę do złączek oraz pompę do prób ciśnieniowych.

Początek roku szkolnego to czas wyjazdu dwóch grup uczniów na praktyki zagraniczne do Portsmouth i Drezna w ramach projektu „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie zdobywali nowe kompetencje zawodowe, doskonaląc umiejętność komunikowania się z pracodawcami w języku angielskim. Wyjazd kolejnej grupy, tym razem do Bournemouth, zaplanowany został na 13 lutego 2017 roku.

20 kwietnia miała miejsce konferencja prasowa podsumowująca projekt, podczas której uczniowie klas trzecich odbywający praktyki w firmach branży elektrycznej, elektronicznej i informatycznej zaprezentowali efekty stażu zawodowego. Konferencji przewodniczyła Pani Dyrektor Anna Smolińska.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Zespół Szkół Energetycznych rozpoczął realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Projekt „Przejdź na zawodowstwo-dzisiaj szkoła jutro sukces”

 

skierowany został do uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik elektryk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zgodnie z założeniami projektu, jego uczestnicy zyskali szansę na zdobycie nowych kwalifikacji popartych certyfikatami instytucji zewnętrznych, wsparcie w postaci dodatkowych zajęć specjalistycznych obejmujących, między innymi, kursy ECDL, Akademii CISCO, AUTO-CAD, projektowanie 3D i wakacyjnych stażów zawodowych. W celu podniesienia kompetencji nauczycieli, poprawy pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności, szkoła przystąpiła do następnego projektu finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój „Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela” skierowanego do nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Projekt realizowany był od 15.11.2016 do 14.06.2018. w ramach tego przedsięwzięcia odbyły się dwutygodniowe kurs językowe na Malcie w szkole językowej Maltalingua obejmujące 60 godzin dydaktycznych na różnych poziomach. w lipcu i sierpniu 2017 na Maltę wyjechała grupa 9 nauczycieli. Ośmiu z nich brało udział w kursach językowych a jeden nauczyciel przedmiotów informatycznych w kursie metodycznym, który dotyczył wykorzystania nowych technologii oraz ICT w pracy dydaktycznej. Oprócz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i praktycznego posługiwania się językiem angielskim, uczestnicy projektu mieli także okazję poznać kulturę, zabytki i walory przyrodnicze wyspy.

W tym samym miesiącu dwaj nauczyciele – matematyki i historii rozpoczęli intensywny kurs języka angielskiego w Nacel School of English w Londynie. w trakcie dwutygodniowych kursów w Cheltenham i Ipswich trzej nauczyciele języka angielskiego doskonalili swoje umiejętności metodyczne. Program obejmował zajęcia w formie warsztatów służących poznaniu nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na aktywizację uczniów. Udział nauczycieli języka angielskiego z Włoch i Flandrii był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i czerpania inspiracji dydaktycznych.

W marcu 2017 Pani Dyrektor Anna Smolińska zwróciła się z wnioskiem do Fundacji PGE o dofinansowanie projektu „Doposażenia i modernizacji warsztatów szkolnych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Dzięki tej inicjatywie, Fundacja PGE przekazała darowiznę na wykonanie świadczenia sponsoringowego. Pozyskana pomoc finansowa pozwoliła na zakup brakującego wyposażenia do wykonywania połączeń zgrzewanych, montażu instalacji solarnej, pompy ciepła, turbiny wiatrowej oraz układów ze stacją sprężonego powietrza. Utworzone w ten sposób stanowiska do nauki zawodu służą zdobywaniu przez uczniów nowych umiejętności, wykorzystywane są również na zajęciach dodatkowych.

Warto odnotować, że podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych 27 września 2017 roku wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie Pan Robert Spratek przekazał na rzecz Szkoły ufundowane przez Stowarzyszenie wyposażenie pracowni elektrycznych.

8 stycznia 2018 roku w ZSEn odbyły się zawody II stopnia XIX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Wzięło w nich udział 80 uczniów z 6 szkół technicznych Lublina, Radomia, Biłgoraja, Siedlec, Tomaszowa Lubelskiego i Ostrowca Świętokrzyskiego. Uczniowie rywalizowali w trzech grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej oraz w grupie teleinformatycznej. Naszą Szkołę reprezentowali: w grupie elektronicznej Dominik Romanek z klasy 3ft, w grupie elektrycznej Tobiasz Szafranek z klasy 4dt.

Komisji Konkursowej przewodniczył sekretarz Oddziału Lubelskiego SEP mgr inż. Kazimierz Szpatowicz a zawody sponsorował Oddział Lubelski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Równie ważne dla naszej Szkoły wydarzenie miało miejsce 16 lutego 2018 roku – XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” zorganizowany we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin i Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Lubelski. Na konkurs przybyło 142 uczniów pod opieką 55 nauczycieli, podczas konkursu wyłoniono 15 laureatów i grupę wyróżnionych w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazja/klasy gimnazjalne, licea ogólnokształcące, technika. Wśród zwycięzców reprezentujących technika znalazł się uczeń naszej Szkoły Michał Galant, który zajął III miejsce. Laureaci otrzymali vouchery na egzaminy certyfikujące ECDL ufundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i nagrody rzeczowe sfinansowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz PTI. Dodatkowo uczniowie szkół podstawowych uhonorowani wyróżnieniem otrzymali bezpłatne wejściówki na zajęcia z programowania robotów, sponsorowane przez firmę TwojRobot.pl. Wykłady wygłoszone podczas konkursu nawiązywały do tematyki obchodów światowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji przybyło do naszej Szkoły wielu znamienitych gości, między innymi Pan Zbigniew Niderla, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentujący Kuratora Oświaty w Lublinie, Pan Mirosław Jarosiński – Zastępca Dyrektora Oświaty i Wychowania reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin, Pani Małgorzata Szczepińska– Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM w Lublinie, Pan Wojciech Kulik, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, regionalny koordynator ECDL w Lublinie.

Z inicjatywy uczniów 2 lutego 2018 roku odbył się szkolny turniej CSGO, który cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłosiło się siedem zespołów z klas pierwszych i drugich. W składzie zwycięskiej drużyny „unknown” znaleźli się Krystian Dajos, Adrian Ćwikła, Karol Głowacki, Bartłomiej Zub oraz Jakub Babiarz.

Przejawem zaangażowania młodzieży w działania na rzecz potrzebujących była kolejna już Akcja Honorowego Krwiodawstwa zorganizowana 21 lutego 2018 przez szkolne Koło PCK, do której przystąpiło 62 uczniów. Krew od honorowych dawców pobierało Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie. Natomiast 1 marca młodzież Zespołu Szkół Energetycznych uczciła bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Poczet sztandarowy a także reprezentacja Szkoły złożona z kilku klas uczestniczyły we Mszy Św. w  intencji poległych, zamordowanych i zmarłych „Żołnierzy Wyklętych”, która odbyła się w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

2 marca 2018 uczniowie ZSEn wzięli udział w Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym, które odbyło się w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Spotkanie było podsumowaniem Wojewódzkiego Konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Podczas Seminarium uczniowie klas pierwszych zaprezentowali opracowane przez siebie referaty, które zdobyły wyróżnienia- Adam Bielas z kl. 1dt „Kosmiczny Teleskop Hubble`a”i Szymon Chwała z kl. 1bt „Czarne dziury”.

W związku z przypadającym 3 marca Międzynarodowym Dniem Pisarzy biblioteka szkolna przygotowała specjalny quiz online na temat polskich literatów. Wzięło w nim udział 28 graczy z klas 1-4, co świadczy o zainteresowaniach humanistycznych młodzieży naszej szkoły. Najlepszy wynik uzyskał Krzysztof Suska z kl. 3bt.

Kolejnym przykładem rozwijania zainteresowań i kompetencji zawodowych była obecność uczniów klasy kl. 2bt na Konferencji Informatycznej Check IT zorganizowanej przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin 6 marca 2018 roku w ramach Lubelskiej Wyżyny IT. Uczniowie mogli wysłuchać interesujących wykładów, zapoznać się z ofertą edukacyjną lubelskich wyższych uczelni, uczestniczyć w pokazach wydruku 3D, programowaniu robotów.

Podczas etapu okręgowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej organizowanego pod merytorycznym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Politechniki Wrocławskiej, 6 marca 2018 roku w Białej Podlaskiej rywalizowali najlepsi uczniowie z województwa lubelskiego i podlaskiego. Wśród nich byli dwaj uczniowie naszej Szkoły – Jakub Księżopolski z klasy 3ft uplasował się tuż poniżej podium, zdobywając zaszczytne czwarte miejsce.

O randze konkursu świadczy również fakt, że wspierają go liderzy z krajowej branży OZE, tacy jak Hewalex, EcoDay, Galmet, Tinby, sieć sklepów Bricoman, Tweetop oraz wielu innych.

7 marca 2018 w naszej szkole Pan dr Tomasz Cieplak ze Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona prowadził warsztaty „Programowanie płytki MicroBit w języku Python”. W warsztatach wzięli udział nauczyciele z różnych szkół województwa lubelskiego, którzy testowali możliwości programowania płytki w zakresie wyświetlania napisów, obrazów, generowania muzyki i przesyłania komunikatów na odległość.

W ramach Dni Otwartych ECDL 23 marca w naszej Szkole odbył się konkurs wiedzy o EDCL zorganizowany pod hasłem „Weź karierę we własne ręce”– Certyfikacja ECDL- kompetencje i kwalifikacje, służący aktywizacji uczniów, doskonaleniu umiejętności informatycznych. Do konkursu zakwalifikowało się 26 uczestników z klas pierwszych i drugich, którzy rywalizowali o 10 voucherów na pierwszy egzamin ECDL z grupy modułów B1-B4 oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez ZSEn. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce- Łukasz Alichniewicz z klasy 2ct,

II miejsce- Miłosz Miszczak z klasy 1at,

III miejsce- Hubert Pawelec z klasy 1et.

Konkursowi towarzyszyły szkolenia, quizy przygotowane przez PTI, certyfikacje umiejętności informatycznych. Dziewięciu wyróżnionych uczniów 24 marca przystąpiło do egzaminów certyfikujących B4 z zakresu wiedzy dotyczącej arkusza kalkulacyjnego, uzyskując pozytywne wyniki.

26 marca 2018 roku w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie odbyła się konferencja na temat: Edukacja zawodowa- dobry wybór, dobra praca, której organizatorem był Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Naszą Szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Anna Smolińska. W obecności dyrektorów lubelskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych a także przedstawicieli pracodawców i instytucji rynku pracy Pani Dyrektor wygłosiła referat dotyczący oferty zagranicznych staży i praktyk zawodowych dla uczniów kształcących się w szkołach technicznych, których organem prowadzącym jest miasto Lublin.

Potwierdzeniem znaczących osiągnięć Zespołu Szkól Energetycznych było uzyskanie dwóch wyróżnień w VI edycji konkursu organizowanego w ramach certyfikacji szkół „Szkoła Innowacji” i „Lider Innowacji”. Projekt realizowany jest przez WWSI pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie i Prezydenta Miasta Lublin. W trakcie uroczystej gali wręczenia nagród 19 kwietnia 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Pani Dyrektor Anna Smolińska odebrała z rąk Pani Kanclerz WWSI Teresy Bogackiej certyfikat i zaszczytny tytuł „Szkoła Innowacji”. Szkołę wyróżniono, między innymi, za nowatorskie rozwiązania dydaktyczne, promocję przedsiębiorczości, realizację projektów i przedsięwzięć dydaktyczno – wychowawczych, wspieranie kreatywności uczniów i współpracę międzynarodową. Tytuł „Nauczyciel- Lider Innowacji” odebrała Pani Bożena Jarmuł, nauczycielka przedmiotów Informatycznych, za stosowanie innowacyjnych technologii i rozwiązań w pracy z młodzieżą, organizację konkursów, szkoleń i warsztatów dla uczniów i nauczycieli ze szkół województwa lubelskiego.

10 maja 2018 roku w Zespole Szkół Energetycznych odbył się regionalny etap XII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w 23 kwalifikacjach przystąpiła grupa 267 uczniów klas technicznych z 29 szkół województwa lubelskiego. W etapie regionalnym konkursu wyłoniono 63 laureatów i 46 wyróżnionych w poszczególnych kwalifikacjach. Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej Szkoły, o czym świadczą wyniki rywalizacji:

Kwalifikacja B.22 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

I miejsce Emil Borkowski,

II miejsce Jakub Księżopolski.

Kwalifikacja E.6 technik elektronik

II miejsce Marek Debajło,

III miejsce Jarosław Smutek.

Kwalifikacja E.8 technik elektryk

I miejsce Kacper Pawlak,

II miejsce Kamil Zawadzki.

Kwalifikacja E.13 technik informatyk

Wyróżnienie otrzymał Adam Patoła.

Rok szkolny 2017/2018 był również okresem zaciętej rywalizacji sportowej i wielu znaczących sukcesów.

22 marca po raz pierwszy odbyły się wewnątrzszkolne „Mistrzostwa ZSEn w wyciskaniu sztangi leżąc”. Klasyfikacja w zawodach przeprowadzona została w kategorii open, w formule Wilks`a, wzięła w niej udział młodzież z klas I-IV. Bezkonkurencyjny okazał się Adrian Zieliński z klasy 4ct, który w ostatniej próbie zaliczył podejście 130 kg, na II miejscu uplasował się Jan Tłuczek z klasy 1dt, podnosząc ciężar 90 kg, III miejsce wywalczył Piotr Połodziuk z wynikiem 75 kg.

11 kwietnia uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w turnieju indywidualnym tenisa stołowego dziewcząt i chłopców- Licealiadzie szkół miasta Lublin. Nasz reprezentant Emil Nowak zajął I miejsce. Było to kolejne już zwycięstwo, po drużynowym turnieju na szczeblu miejskim, gdzie nasi uczniowie zajęli I miejsce a na wojewódzkim wywalczyli VII miejsce.

20 kwietnia 2018 został zorganizowany Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Po pasjonującej walce w finale reprezentacja ZSEn zmierzyła się z drużyną gospodarzy ZSO nr1 a o naszym zwycięstwie zadecydowały rzuty karne.

Do ważnych wydarzeń roku szkolnego 2017/2018 należał również koncert charytatywny, który odbył się w naszej szkole 18 kwietnia. Głównym celem tego przedsięwzięcia było podsumowanie akcji „Lubelszczyzna dla Syrii”, w ramach której młodzież zbierała pieniądze, aby wesprzeć odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas wojny domowej w tym kraju. Drugą okazją do spotkania było wręczenie legitymacji honorowego krwiodawcy 35 uczniom, którzy po raz pierwszy oddali krew w ramach akcji organizowanej cyklicznie przez szkolne koło PCK. Część artystyczną stanowiły występy solistów i zespołu muzycznego oraz pokaz freestyle footballu. Widowisko wzbogaciły filmy i pokaz fotografii przygotowane przez uczniów. Przeprowadzona przy tej okazji kwesta a rzecz Syrii zaowocowała kolejną puszką pełną pieniędzy dla potrzebujących, która została przekazana Kuratorium Oświaty w Lublinie.

8 czerwca społeczność szkolna po raz pierwszy brała udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam” zorganizowanej przez miesięcznik „Biblioteka w szkole”. W ramach bicia rekordu czytających w jednym momencie wspólnie czytało 56 uczniów i 5 nauczycieli.

Natomiast 9 czerwca czteroosobowa drużyna uczniów kl. 2 dt wzięła udział w kolejnej edycji gry miejskiej służącej propagowaniu znajomości historii Lublina, organizowanej przez Bursę Szkolną nr 5 przy ulicy Pogodnej „100-lecie Niepodległej”. Efektem zmagań było III miejsce dla naszej drużyny.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego 21 czerwca w Zespole Szkół Energetycznych laureaci XII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”, których wyróżniono międzynarodowymi voucherami VCC, zdawali egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe. Uczniowie ze szkół technicznych Lublina, Nałęczowa, Kazimierza Dolnego. Łukowa, Radzynia Podlaskiego uzyskali międzynarodowe certyfikaty z zakresu : prowadzenie spraw kadrowych, prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych, język angielski dla organizatorów ruchu turystycznego oraz język angielski dla elektryków.

Do listy osiągnięć mogliśmy dopisać fakt, że Polskie Towarzystwo Informatyczne nagrodziło międzynarodowymi voucherami uczniów ZSEn w zawodzie technik informatyk, którzy uzyskali najwyższą średnią z informatycznych przedmiotów zawodowych i informatyki na poziomie klas I – IV. Vouchery certyfikujące otrzymali:

Łukasz Czyż z kl. 1at, średnia 5,20,

Bartłomiej Zub z kl. 2 at, średnia 5,22,

Iwona Iwanowska z kl. 3at, średnia 4,7,

Michał Wójtowicz z kl. 4bt, średnia 5,75.

Początek nowego roku szkolnego wiązał się z upamiętnieniem 79 rocznicy obrony Lublina.

14 września przedstawiciele Zespołu Szkół Energetycznych uczestniczyli w uroczystości, podczas której, po Mszy Św., zebrani przeszli pod pomnik Obrońców Lublina 1939, gdzie odczytano Apel Pamięci i złożono kwiaty.

18 września 2018 roku odbył się szkolny etap VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich: Daniel Drozd, Paweł Kowalski i Konrad Dąbrowski, którzy po rozwiązaniu testu online zakwalifikowali się do etapu regionalnego.

24 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli po raz pierwszy w zawodach sportowych „Z UKS-u do AZS-u” w konkurencji ergometra wioślarskiego. ZSEn reprezentowało 7 uczniów. W mocno obsadzonej konkurencji najlepiej wypadł Jan Nakonieczny z kl. 3dt, zdobywając 4 miejsce. Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej nasi „wioślarze” zajęli też 4 miejsce.

7 listopada 2018 w Zespole Szkół Energetycznych odbyły się zawody I stopnia XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Do zawodów przystąpili uczniowie klas trzecich i czwartych w dwóch grupach tematycznych- elektrycznej (5 uczniów) i elektronicznej (8 uczniów).

Rok szkolny 2018/2019 upłynął pod znakiem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 9 listopada 2018 roku w sposób szczególny społeczność naszej szkoły świętowała tę wyjątkową rocznicę. Uczniowie wraz z nauczycielami oraz pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. w kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, po której zapalono znicze przy pomnikach upamiętniających ważne wydarzenia w najnowszej historii kraju. Natomiast klasa 1ft wysłuchała wykładu historycznego w lubelskim oddziale IPN.

Głównym punktem obchodów była uroczysta akademia, a o godzinie 11:11, jak większość szkół, włączyliśmy się w akcję „Rekord dla niepodległej” i na szkolnych korytarzach odśpiewaliśmy wspólnie hymn.

14 listopada 2018 roku gościliśmy w szkole Pana dr. Leszka Czarneckiego, pracownika lubelskiego oddziału IPN, który wygłosił wykład na temat: „Droga do odzyskania niepodległości, jaką przebyła Polska po rozbiorach”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pamiątek historycznych z prywatnego zbioru prelegenta.

W ramach kolejnej już akcji „Gorączka złota” szkolne koło PCK w dniach 05-15 listopada przeprowadziło zbiórkę monet o nominałach 1,2,5 groszowych. Zawartość puszki o wadze 16,67 kg przeznaczona została na dofinansowanie kolonii letnich, wyprawek szkolnych oraz świetlic dla najuboższych dzieci.

W dniach 13 i 15 listopada 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ramach Licealiady Miasta Lulin w zawodach sportowych piłki siatkowej chłopców. Mimo że w pierwszym meczu z ALMS Lublin przegrali 2:0, to dzięki wygranym w dwóch następnych meczach awansowali do następnej fazy rozgrywek. O wyjściu z grupy zadecydowała zwycięska rozgrywka z ZSTK w Lublinie.

23 listopada w ZSEn odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Do etapu rejonowego zawodów zakwalifikował się Daniel Drozd z 3at.

22 listopada 2018 miały miejsce przesłuchania finalistów konkursu „Na strunach poezji” organizowanego przez Zespół Szkół nr1 im. W. Grabskiego w Lublinie. Wśród gronie 59 uczestników reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne wyłonionych na podstawie nadesłanych nagrań, znalazł się nasz uczeń Ernest Tymczyszyn z klasy 3ft, który wykonał utwór Jacka Karczmarskiego „Nasza klasa”, a akompaniowali mu Paweł Kowalski i Mateusz Woś z klasy 3dt.

Kolejny już raz 4 stycznia 2019 roku w ZSEn zostały przeprowadzone zawody II stopnia XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.  Wzięło w niech udział 65 uczniów z 7 szkół technicznych całego regionu. Uczniowie rywalizowali w trzech grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej i teleinformatycznej. Naszą szkołę reprezentowali w grupie elektronicznej Paweł Bolibok z 3ft i Michał Mitrut z 4ft. Komisji konkursowej przewodniczył sekretarz Oddziału Lubelskiego SEP Pan Kazimierz Szpatowicz a wydarzenie sponsorował, podobnie jak w roku poprzednim, Oddział Lubelski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

21 stycznia 2019 już po raz ósmy odbyła się cykliczna akcja „Moja szkoła przeciw białaczce, w której wzięło udział 16 uczniów. Zorganizowany w szkole Dzień dawcy szpiku to przykład, że można i należy pomagać.

XV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” odbył się w tym 1 lutego 2019 roku. W etapie regionalnym uczestniczyło 191 laureatów etapu szkolnego. 12 wyłonionych zwycięzców otrzymało vouchery na egzaminy certyfikujące ECDL ufundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, nagrody rzeczowe sfinansowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i PTI. Uczniowie szkól podstawowych- laureaci lub uhonorowani wyróżnieniami uzyskali bezpłatne wejściówki na zajęcia z programowania robotów, sponsorowane, podobnie jak w roku poprzednim, przez firmę TwojRobot. W gronie wyróżnionych znalazł się uczeń klasy 3bt Kamil Ruśniak. Wygłoszone podczas konkursu wykłady nawiązywały do tematyki obchodów światowego Dnia Bezpiecznego Komputera „Działajmy razem”. O randze tego wydarzenia świadczy przybycie wielu znakomitych gości, między innymi mogliśmy powitać w naszej szkole Pana Mariusza Banacha – Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin, Pana Mirosława Jarosińskiego- Zastępcę Dyrektora Oświaty i Wychowania reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin, Pana  Huberta Mysiaka-inspektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM w Lublinie, Pana Zbigniewa Niderlę – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie Pana Wojciecha Kulika, przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Pana Andrzeja Zielińskiego- Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pana Ryszarda Perkowskiego konsultanta LSCDN, Panią Halszkę Suszek- radcę prawnego Microsoft Polska.

21 marca 2019 roku w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Matematyki pod hasłem „Matematyka dzika”, w których wzięło udział 20 uczniów z klas pierwszych i drugich. Podczas turnieju jego uczestnicy rozwiązywali zadania przedstawione w formie interaktywnej prezentacji. W tym samym dniu miała miejsce kolejna edycja Konkursu wiedzy o ECDL , do którego zakwalifikowało się 14 uczniów z klas I-IV rywalizujących o 10  voucherów na egzaminy ECDL z grupy modułów ECDL Profile. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce– Patryk Koral z 1ct, Piotr Pyzik z kl. 1bt ,
II miejsce– Grzegorz Ziąbkowski z 2ct, Karol Galant z kl. 1bt,
III miejsce– Jakub Wilczyński z kl. 2ct.

W ramach Dni Otwartych ECDL Pan Wojciech Kulik wygłosił w naszej szkole wykład na temat „Historia informatyki w kontekście certyfikacji ECDL” Interesujące wydarzenie informatyczne Check-IT zorganizowane przez Urząd Miasta Lublin i Lubelską Wyżynę IT we współpracy z kołami naukowymi wyższych uczelni i firmami informatycznymi miało miejsce 23 marca 2019 roku. Uczniowie klas 2at i 3ct wysłuchali wykładów tematycznych oraz wzięli udział w warsztatach z zakresu programowania robotów, projektowania wydruków 3D, zastosowania drukarek 3D. W panelu dla nauczycieli wzięło udział czworo pracowników szkoły.  Była to też okazja do zaprezentowania oferty oraz osiągnięć ZSEn uczniom szkół podstawowym i ostatniemu rocznikowi szkół gimnazjalnych prze Panią Dyrektor Annę Smolińską.

27 marca 2019 w naszej szkole odbyła się kolejna już Akcja Honorowego krwiodawstwa, do której zgłosiło się 48 uczniów, wzięliśmy również udział w turnieju „Młoda krew ratuje życie. Natomiast 26 kwietnia 2019, podczas spotkania i pożegnania klas 4, odbyło się uroczyste nadanie Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia Absolwentów Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych zasłużonym dla naszej placówki: Pani Helenie Grabowskiej, Panu Adamowi Grzywaczowi, Wydziałowi Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

10 maja 2019 roku w Zespole Szkół Energetycznych grupa 237 uczniów klas technicznych z 25 szkół województwa lubelskiego uczestniczyła w XIII etapie międzyszkolnego konkursu „Rok przed dyplomem”, sprawdzając swoją wiedzę w 21 kwalifikacjach. Pokłosiem konkursu była zorganizowana 7 czerwca w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej konferencja podsumowująca jego wyniki. Podczas spotkania Pani Bożena Jarmuł, nauczycielka ZSEn, otrzymała certyfikat ECDL”e-nauczyciel”. Uroczystego wręczenia dokonał Pan Wojciech Kulik reprezentujący PTI. Wśród laureatów nagrodzonych voucherami na egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe VCC byli uczniowie naszej szkoły: Patryk Kuś  w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Łukasz Łączka i Przemysław Martyna w zawodzie technik elektronik.

21 maja 2019 roku szkolne koło PCK zorganizowało szkolny koncert charytatywny na rzecz lubelskiego hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w ramach akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Wydarzenie to uświetnili goście, w tym Pani Agata Łaguna- główny koordynator akcji i lokalne media. Znakomicie zaprezentował się szkolny zespół muzyczny, który otrzymał zaproszenie na uroczysty koncert podsumowujący akcję, który odbył się 4 czerwca w sali widowiskowej Fundacji „Dantis”. Uczniowie naszej szkoły poprowadzili to wyjątkowe wydarzenie i zadbali o oprawę muzyczną. Zespół w składzie: Ernest Tymczyszyn- gitara i wokal, Kacper Królik wokal, Paweł Kowalski- gitara basowa, Mateusz Woś- gitara elektryczna, Pan Franciszek Wróbel- perkusja wykonał 6 utworów przyjętych z wielkim entuzjazmem. W ten energetyczny sposób zakończyliśmy działania podejmowane przez cały rok szkolny. Warto wspomnieć, że nasza szkoła włączyła się również w Kampanię Wolni -Niewolni na rzecz dzieci i dorosłych – ofiar handlu ludźmi w Afryce.

 

Historię szkoły uaktualniły: mgr Małgorzata Tomikowska i mgr Anna Pietrys.

 

 

Skip to content