Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak informacji o komunikatach dla czytników ekranu w momencie ich pojawienia się,
 • dla pojedynczych zdjęć i grafik brak opisów alternatywnych i tytułów, nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane,
 • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • strona zawiera częściowo informacje przeniesione ze starego serwisu. Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • podświetlane linki.

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona jest częściowo przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów z wyjątkami opisanymi powyżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono dnia: 2022-11-25

Deklarację aktualizowano 2023-09-29.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dostępność architektoniczna Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

 1. Opis dostępności wejścia do budynku
 • Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Długiej, na parter budynku prowadzą schody. Drugie wejście od strony boiska szkolnego na podest prowadzą trzy stopnie, brak pochylni dla osób niepełnosprawnych. Parter budynku niedostępny dla osób niepełnosprawnych brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy.  Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • Korzystanie z miejsc postojowych przez osoby niepełnosprawne na zasadach ogólnych
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
 • Korytarz: dostępny,
 • Schody: dostępne,
 • Winda: brak.
 1. Opis dostosowań
 • Pochylnia: brak,
 • Platforma: brak,
 • Informacje głosowe: brak,
 • Pętla indukcyjna: brak.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • Parkowanie utrudnione. Przy Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, niewielki parking znajduje się przy ul. Długiej przy wejściu głównym do budynku. Brak wyznaczonego miejsca dla osoby z niepełnosprawnościami (brak oznaczeń pionowych oraz poziomych).
 1. Informacje o prawie wstępu z psem i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
 • zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. Warunkiem wejścia na teren budynku Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie z psem asystującym jest zgłoszenie tego faktu pracownikowi pełniącemu dyżur przy wejściu głównym, wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

W przypadku problemów z dostępnością strony Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Pan Krzysztof Brus – kbrus@zsen.lublin.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 7443314 lub pisemnie na adres:

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego ul. Długa 6, 20-346 Lublin.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Skip to content